+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Organizacija rada

Organizaciona struktura Centra se od osnivanja do danas znatno menjala. Od 1963.godine se primenjivao polivalentni metod rada, koji se 1998.godine na predlog Ministarstva promenio u timski rad koji je bio na snazi do septembra 2008.godine, od kada je odlukom Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike RS, primenom novog Pravilnika o organizaciji, normativima i standardima rada u primeni metod rada voditelja slučaja.

Centar za socijalni rad, shodno primeni Pravilnika o organizaciji, normativima i standardima rada u centrima za socijalni rad, organizuje rad kroz sledeće službe:

1. Služba za zaštitu dece i mladih
2. Služba za zaštitu odraslih i starih
3. Služba za pravne poslove
4. Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove
5. Poslovi planiranja i razvoja
6. Centar za savetovanje i podršku porodici
7. Centar za savetovanje i prevenciju problema u ponašanju dece i mladih


Centar za socijalni rad Grada Subotice ima 51 zaposlenih (47 na neodređeno i 4 na određeno), 39 se finansira iz budžeta Republike Srbije, a 12  iz budžeta Lokalne samouprave. Od ukupnog broja zaposlenih 11 je muškog pola a 40 ženskog pola. Trenutno su angažovana i dva lica na zameni do povratka zaposlenih sa porodiljskog odsustva.