+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Imenovanje direktora Centra za socijalni rad Grada Subotice
27.06.2019.

Povodom isteka mandata direktora Centra za socijalni rad Grada Subotice Miroslave Bagavac, Upravni odbor Centra za socijalni rad Grada Subotice je na sednici održanoj 07.05.2019. godine doneo Odluku o raspisivanju konkirsa za izbor i imenovanje direktora Centra za socijalni rad Grada Subotice za mandatni period od četiri godine.


Konkurs za imenovanje direktora objavljen je u listu „Subotičke novine“ 10.05.2019. godine, u vikend broju lista „MayarSZo“ 11.05.2019. godine i časopisu „Poslovi“ 15.05.2019. godine. Rok za podnošenje prijava bio je 15 dana, od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.


Upravni odbor Centra za socijalni rad Grada Subotice, po isteku roka za prijavu na konkurs održao je sednicu 05.06.2019. godine, na kojoj je razmatrao prispele prijave i utvrdio da je prispela jedan blagovremena i potpuna prijava koja ispunjava uslove konkursa, prijava Miroslave Bagavac, dipl.socijalni radnik. Upravni odbor je konkursni materijal, zajedno sa svojim mišljenjem dostavio Skupštini grada Subotice.


Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova je 11.06.2019. godine ( Rešenjem br. 022-452/2019) dao saglasnost za imenovanje Miroslave Bagavac za direktora CSR Subotica
Skupština Grada Subotice je 18.06.2019. godine donela Rešenje o imenovanju direktora Centra za socijalni rad Grada Subotice na mandatni period od četiri godine, sa danom 20.06.2019. godine kojim je imenovala Miroslavu Bagavac, dipl.socijalni radnik, za direktora Centra za socijalni rad Grada Subotice. Rešenje je objavljeno u „Službenom listu Grada Subotice“ br. 18/2019.