+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Održan seminar u Beogradu o Prestanku radnog odnosa
23.05.2018.

23.05.2016. godine u Beogradu je održan seminar o Prestanku radnog odnosa na kojem je iz Centra za socijalni rad Grada Subotice učestvovala Dubravka Ćećez, dipl.pravnik, Rukovodilac službe za pravne poslove.

Zakon o radu (¸¸Službeni glasnik RS’’, br. 24/05, 61/05, 54/09 i 75/14), koji uređuje sistem radnih odnosa, primenjuje se na sve zaposlene koji rade na teritoriji Republike Srbije. Pored ostalih pitanja, Zakonom se, između ostalog, uređuju i pitanja koja se odnose na prestanak radnog odnosa.

Prestanak radnog odnosa, tj. davanje otkaza ugovora o radu zaposlenom predstavlja jedno od najosetljivijih pitanja, posebno, u uslovima ekonomskih i drugih teškoća u poslovanju. Takođe, prestanak radnog odnosa najčešći je predmet sudskih sporova i obraćanja inspekciji rada. Potrebno je, stoga, obezbediti sistem zaštite koji treba da pomiri interes radnika da sačuva zaposlenje, sa potrebama poslodavca.

Najnovijim izmenama Zakona o radu došlo je do izmena u otkaznim razlozima, kao i u postupku donošenja rešenja o otkazu ugovora o radu.

Na seminaru je bilo reči i o modelima rešenja, sporazuma i drugih pojedinačnih akata propisanih Zakonom u vezi sa prestankom radnog odnosa, sa ciljem da se učesnici upoznaju sa načinima sprečavanja i umanjenja broja sudskih sporova i nesporazuma povodom prekida radnih odnosa.

Seminar je namenjen predstavnicima poslodavaca, odnosno ovlašćenim licima za odlučivanje o pravima, obavezama i odgovornosti zaposlenih, zaposlenima koji rade na primeni zakona i drugih propisa, pripremi i primeni opštih akata, predstavnicima sindikata, preduzetnicima. A cilj seminara je pružanje mogućnosti za direktan konsalting i iznalaženje rešenja za sopstvene dileme u poslu, kao i nova saznanja kroz praktične primere, praksu inspektora rada i kroz živu komunikaciju sa predavačem.

Teme koje su bile obuhvaćene:
• Prestanak radnog odnosa
• Razlozi za prestanak radnog odnosa;
• Otkaz od strane zaposlenog;
• Prestanak radnog odnosa nezavisno od volje zaposlenog i poslodavca;
• Sporazumni prestanak radnog odnosa;
• Otkaz od strane poslodavca;
• Otkaz od strane poslodavca