+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
RÓLUNK

Üdvözöljük Szabadka Város Szociális Központjának honlapján.

Itt tájékozódhat arról, hogyan oldhatja meg problémáját, és milyen módon tudja érvényesíteni a szociális ellátással és a családi viszonyokkal kapcsolatos jogait. 

Intézményünk 1963-ban alakult az akkori községi hatóság, a Szabadkai Népbizottság döntése alapján, a gyermekek és a családi gondoskodást nélkülöző idősek ellátására, s így egyike a legrégebbi ilyen típusú intézményeknek az egykori Jugoszlávia területén. Fennállása óta több reformot élt meg, és mára egy korszerű, 50 alkalmazottat foglalkoztató, közhasznú tevékenységet folytató központtá nőtte ki magát, melynek célja, hogy segítséget nyújtson és támogassa a rászorulókat az önálló és produktív élethez a társadalomban és a családban, továbbá hogy megakadályozza a szociális kirekesztettséget és megszüntesse annak következményeit. 

Szabadka Város Szociális Központjának tevékenységét a szociális védelemről szóló törvény,  a családjogi törvény, a büntetőtörvény, a fiatalkorú elkövetőkről és a kiskorúak büntetőjogi védelméről szóló törvény, a szabálysértési törvény, a gyermekes családok pénzügyi támogatásáról szóló törvény, a  a szociális központok megszervezéséről, jogszabályozásáról és működésének standardjairól szóló szabályzat, valamint a Szabadka város hatáskörébe tartozó szociális védelemre való jog érvényesítéséről szóló rendelet szabályozza.

Életünk valamely szakaszában bármelyikünknek szüksége lehet a Szabadka Város Szociális Központja által nyújtott szolgáltatások valamelyikére, és ezekben a helyzetekben szakmunkatársainknak törvényes és erkölcsi kötelessége, hogy segítséget és támogatást nyújtsanak a különféle élethelyzetek megoldásában, tiszteletben tartva az alapvető emberi jogokat és minden egyes család és egyén sajátságos igényeit.

A szociális központ alapvető célkitűzése és jövőképe egy olyan korszerű közintézmény, amely a lehető legmagasabb szintű szociális szolgáltatásokat nyújtja, szakmai és műszaki erőforrásait mozgósítva küzdi le a szociális védelem terén jelentkező kihívásokat, és a lokális közösség szintjén aktív szerepvállalással küzd – különösen a sérülékeny csoportok – szociális kirekesztettségének csökkentéséért.

AZ INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE

A szabadkai szociális központ 1963.03.27-én alakult meg.

6_1.jpg

Fennállásának első éveiben a szociális központon belül két szolgálat működött: a tanácsadó szolgálat és a magatartási zavarokkal küzdő gyermekek befogadó szolgálata. A befogadó szolgálat már 1964-ben gyermekotthonná és nevelőközponttá alakult, amire még ma is sok szabadkai emlékszik. Az otthon egészen 1992-ig a szociális központ keretében működött, amikor mint Gyermek és Ifjúságnevelő Központ önállósult, majd 1998. szeptember 30-án a szerb kormány döntésével megszűnt Szabadkán.

1968-tól a központ egy harmadik szolgálattal bővült, amely az átruházott gyámhatósági ügyeket vállalta fel. 1983-tól – kihelyezett tagozatként – a szociális központ keretében kezdte meg működését a Családsegítő és Tanácsadó Központ, amely tanácsadói és terápiás szolgáltatásokat nyújtott a lakosságnak, és munkáját a Vöröskereszt községi szervezetének épületében kezdte. 2009-től a központ szolgáltatásai a magatartási zavarokkal küzdő gyermekek és fiatalok napközi otthonával bővültek, ami külön helyiségekbe költözött és később, 2017-től a Gyermek és Ifjúsági Szaktanácsadó Központtá nőtte ki magát.

A központ szervezeti felépítése alapításától kezdve napjainkig jelentős változásokon ment keresztül. 1963-tól 1998-ig a polivalencia módszerét alkalmazta, 1998-tól 2008-ig pedig a csapatmunka került előtérbe, ezt követően pedig napjainkig, a Munkaügyi, Foglalkoztatási és Szociálpolitikai Minisztérium döntése alapján és az új szervezeti és működési szabályzatnak megfelelően, az esetvezetés munkamódszerét követi.

Az új munkamódszer szerint az esetvezető szakértők konkrét esetek megoldásával vannak megbízva, vagyis ős koordinálják az ügyet, védelmi intézkedéseket foganatosítanak és támogatást nyújtanak az ellátottaknak, a szociális központ és más szolgálatok potenciáljainak, valamint a közösség egyéb erőforrásainak hasznosításával.

Alapításától napjainkig a szociális központ folyamatosan fejlődött és különböző fázisokon ment keresztül, de tevékenységének gyújtópontjában mindig a rászoruló családok és egyének megsegítése és támogatása, az önálló és produktív életre való felkészítése állt, a szociális kirekesztettség megakadályozása és következményeinek megszüntetése érdekében, különös tekintettel a sérülékeny csoportokra: a gyermekekre, fiatalokra, az erőszakos cselekedetek áldozataira, a fogyatékkal élőre, a szociálisan rászorulókra, stb.

A SZOCIÁLIS KÖZPONT NAPJAINKBAN

OSzabadka Város Szociális Központja 50 alkalmazottat foglalkoztató szociális intézmény (kik közül 37 szakképzett dolgozó – szociális munkás, pszichológus, pedagógus, szakpedagógus és jogász), akik évente több mint 12.000 ügyfelet szolgálnak ki.

Szabadka Város Szociális Központjának igazgatója Miroslava Bagavac okleveles szociális munkás, aki Szabadka Város Képviselő-testületének I-00-022-170/2019 számú határozatával lett kinevezve az intézmény élére, 2019.06.18-án.

A szociális központ igazgatójának szakmai életrajza itt olvasható

Szabadka Város Képviselő-testülete 2017.02.22-én meghozott I-00-022-55/2017 számú határozatával kinevezte Szabadka Város Szociális Központja igazgatóbizottságának elnökét, elnökhelyettesét és tagjait. Az igazgatóbizottság elnöke Dušan Minić, elnökhelyettese Ricz Gábor, tagjai pedig Stipan Ćakić, Marina Vojnić és Marijana Ivković.

Szabadka Város Képviselő-testülete 2017.02.22-én meghozott I-00-022-37/2017 számú határozatával kinevezte Szabadka Város Szociális Központja felügyelőbizottságának elnökét és tagjait. A felügyelőbizottság elnöke Nágel Lámi Valéria, tagjai pedig Dragan Rudović és Boris Telečki.

Szabadka Város Szociális Központjának szervezeti felépítése

Szabadka Város Szociális Központjában a munka szervezetét A szociális központ szervezetéről, jogszabályairól és standardjairól szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönyének 59/2008, 37/2010, 39/2011 és 1/2012 száma) és a Szabadka Város Szociális Központjának 2018.04.25-én kelt 55100-167/2018 számú szervezeti és működési szabályzata írja elő.

Szabadka Város Szociális Központja működésének szervezetét:

  1. az igazgató és
  2. a szervezeti egységek alkotják


A szociális központ az alábbi szervezeti egységek keretében működik:

A szervezeti felépítés grafikai ábrája

6_2.jpg

STATISZTIKA

Szabadka Város Szociális Központja a 2019. évben 12 752 ügyfelet szolgált ki a szociális  védelem és a családvédelem terén, ami a szabadkai önkormányzat teljes lakosságának 9%-a. A korábbi évekhez hasonlóan az ellátottak többsége nőnemű, 7.185 fő, ami 56,3%, míg a férfiak száma 5.567, vagyis 43,7%.  

A szociális központ ügyfeleinek életkor szerinti megoszlása a következő: gyermekek (0-tól 17 éves korig), fiatalok (18 és 25 év közöttiek), felnőttek (26-tól 64 éves korig) és időskorúak (65 év felettiek).

6_4.jpg

A korcsoportok közül legnépesebb a felnőttek csoportja 6035 fővel, ami 47%, majd őket a gyermekek követik 3769 fővel és 30%-kal.