+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
О НАМА

Добродошли на интернет презентацију Центра за социјални рад Града Суботице.

Овде можете добити информације о томе како да пронађете решење вашег проблема и остварите права и услуге из области социјалне и породично-правне заштите. 

Наша установа је основана давне 1963. године одлуком тадашњег Народног одбора Суботице и бавила се заштитом деце и старих без породичног старања. Једна је од најстарјих на територији бивше Југославије. Имала је неколико рефорими, а данас је то модерна установа са 50 запослених која се бави организованом делатношћу од јавног интереса, чији је циљ пружање помоћи и оснаживање за самосталан и продуктиван живот, у друштву и породици, као и спречавање настајања и отклањања последица социјалне искључености. 

Делатност Центра за социјални рад Града Суботице регулисана је Законом о социјалној заштити,  Породичним законом, Кривичним законом, Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично-правној заштити малолетних учинилаца кривичних дела,  Законом о прекршајима, Законом о финансијској подршци породици са децом, Правилником о организацији, нормативима и стандардима рада у центрима за социјални рад, као и Одлуком о остваривању права у области социјалне заштите из надлежности града Суботице.

Свако од нас, у неком периоду живота, може имати потребу за услугама које пружа Центар за социјални рад Града Суботице, и у тим ситуацијама наши стручни радници имају законску и моралну обавезу да пруже помоћ и подршку у решавању различитих животних проблема, уважавајући основна људска права и специфичне потребе које има свака породица или појединац.

Основна визија којом се руководи Центар за социјални рад је модерна јавна установа, која достиже висок квалитет социјалних услуга и својим стручним и техничким ресурсима успешно одговара на све изазове на подручју социјалне заштите, а активном улогом у локалној заједници делује у циљу смањења социјалне искључености посебно осетљивих група.

ИСТОРИЈАТ
    
Центар за социјални рад у Суботици основан је 27.03.1963. године.

6_1.jpg

У првим годинама рада, у Центру за социјални рад постојале су  две службе: Служба за саветодавни рад и Служба прихватилишта за децу са поремећајем у понашању. Служба прихватилишта је већ 1964. године прерасла у Дом за децу и омладину са прихватилиштем и дисциплинским центром, којег се многи суботичани и дан данас сећају. Дом је био у саставу Центра све до 1992. године. Одлуком Владе Србије 30. септембра 1998. године укинуо се и престао са радом Завод за васпитање деце и омладине у Суботици, како се звао од 1992. године.

Од 1968. године Центар је добио и трећу службу која се бавила  повереним пословима јавних овлашћења органа старатељства.  Од 1983. године у саставу Центра, као дислоцирано одељење, функционисао је Центар за саветовање и подршку породици, који је пружао саветодавно-терапијске услуге свим грађанима, а започео је рад у просторијама Општинског Црвеног крста. Од 2009. године Центар је почео са пружањем услуге Дневног центра за децу и омладину са поремећајем у друштвеном понашању, у посебним просторијама, а који је касније 2017. године прерастао у Центар за саветовање и превенцију проблема у понашању деце и младих.

Организациона структура Центра се од његовог оснивања до данас знатно мењала. Од 1963. године до 1998. године примењивао се поливалентни метод рада. Од 1998. године до 2008. године тимски рад, а након тога, до данас,  одлуком Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, а на основу новог Правилника о о организацији, нормативима и стандардима рада примењује се метод вођења случаја.

Новим методом рада, вођењем случаја, водитељи случаја- стручњаци су задужени за конкретне случајеве, при координирању и преузимању мере заштите и подршке корисника, користећи потенцијале Центра и других служби и ресурса у локалној заједници.

Од дана оснивања, до данас Центар је, развијајући се, пролазио кроз различите фазе, али у фокусу свог деловања увек је имао пружање помоћи и подршке  појединцима и породицама које се налазе у неповољним животним приликама и њиховом оснаживању за самосталан и продуктиван живот у друштву у циљу спречавања настанка и отклањања последица социјалне искључености, са посебним обзиром на осетљиве групе корисника: децу и младе, жртве насиља, особе са инвалидитетом, социјално угрожене особе, итд.

КО СМО ДАНАС

Центар за социјални рад Града Суботице је установа социјалне заштите која има 48 запослених ( од којих је 37 стручних радника – соц.радника, психолога, педагога, спец.педагога и правника ) који свакодневно успешно одговарају на потребе преко 12 000 корисника, са којима радимо  на годишњем нивоу.

Директор Центра за социјални рад Града Суботице је Мирослава Багавац, дипл.социјални радник, а на основу Решења о именовању директора Центра за социјални рад Града Суботице, бр. I-00-022-170/2019 које је донела Скупштина Града Суботице 18.06.2019. године.

Биографију директора Центра за социјални рад Града Суботице можете погледати овде.  

Скупштина Града Суботице је 22.02.2017. године донела Решење бр. . I- 00-022-55/2017 којим су именовани председник, заменик председника и чланови Управног одбора Центра за социјални рад Града Суботице. Чланови Управног одбора су: Душан Минић, председник, Габор Риц, заменик председника, Стипан Ћакић, члан, Марина Војнић, члан и Маријана Ивковић, члан.

Скупштина Града Суботице је 27.02.2017. године донела Решење бр. I-00- 022-37/2017 којим су именовани председник и чланови Надзорног одбора Центра за социјални рад Града Суботице. Чланови Надзорног одбора су:  Валерија Нагел Лами, председник, Драган Рудовић, члан, Борис Телечки, члан.

Организација рада Центра за социјални рад Града Суботице

Организација  рада  у  Центру за социјални рад Града Суботице прописана је  Правилником  о организацији,  нормативима  и  стандардима  рада  центра  за  социјални  рад ( „Сл.гласник РС“, бр. 59/2008, 37/2010, 39/2011 и 1/2012) и Правилником о организацији и систематизацији послова Центра за социјални рад Града Суботице бр.55100-167/2018 од 25.04.2018. године.

Организацију рада  у Центру за социјални рад Града Суботице чине:

  1. директор
  2. организационе јединице

Рад у Центру за социјални рад је организован кроз следеће организационе јединице:

Графички приказ организације рада

6_2.jpg

СТАТИСТИКА

Центар за социјални рад Града Суботице у 2019. годину ушао је са 12 752 корисника социјално и породично-правне заштите, што чини 9% од укупног броја становника Града Суботице.  Као и претходних кодина, од укупног броја корисника више је особа женског пола (7 185 ;  56,3%) него мушког  (5567; 43,7%). 

Корисници Центра сагледавају се кроз следеће старосне категорије: деца ( од 0 до 17 година старости), млади ( од 18 до 25 година старости), одрасли ( од 26 до 64 године старости) и старији ( 65 и више година).

6_4.jpg

Доминантну старосну групу чине одрасла лица, њих 6035,  47%, а затим деца, 3769, 30%.