+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Prava iz socijalne zaštite

Kako je u zavisnosti od konkretnih slučajeva potrebna samo određena dokumentacija molimo Vas da pre podnošenja zahteva za ostvarivanje dole navedenih prava kontaktirate CSR Subotica (lično, telefonski ili putem maila), kako bi ste dobili preciznije informacije o potrebnoj dokumentaciji i toku postupka.

1. NOVČANA SOCIJALNA POMOĆ

Pravo na NSP ima pojedinac (koji živi sam), odnosno porodica koja nema prihode, ili ima manji prihod od minimalnog nivoa socijalne sigurnosti. Nivoi materijalne sigurnosti se prema Zakonu o socijalnoj zaštiti definišu dva puta godišnje, u aprilu i oktobru tekuće godine.

Potrebna dokumentacija

 1. lična karta na uvid i fotokopija
 2. izvod iz matične knjige rođenih (za decu)
 3. uverenje sa Nacionalne službe za zapošljavanje
 4. katastarsko uverenje ( za sve članove porodice )
 5. katastarsko uverenje iz mesta rođenja
 6. potvrda iz škole za decu srednjoškolskog uzrasta i studente
 7. uverenje Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 8. uverenje da se ne zadužuje porezima i doprinosima - Poreska uprava
 9. ukoliko je brak razveden-kopija presude
 10. ukoliko su deca vanbračna-kopija presude za izdržavanje ukoliko je ona već doneta
 11. ukoliko je prestao radni odnos-kopija rešenja
 12. radna knjižica na uvid i fotokopija
 13. za stara lica dokaz da je pokrenut postupak na sudu o utvrđivanju obaveze srodnika u izdržavanju
 14. uverenje o načinu zdravstvenog osiguranja


2. PRAVO NA DODATAK ZA POMOĆ I NEGU DRUGOG LICA

Pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica ima lice kome je zbog prirode i težine stanja, povrede ili bolesti, neophodna pomoć i nega za obavljanje radnji radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba.

Potrebna dokumentacija

Deca

 1. zahtev za priznavanje prava na tuđu negu i pomoć i telesno oštećenje
 2. fotokopija lične karte
 3. fotokopija zdravstvene knjižice
 4. uverenje da podnosilac nije korisnik penzije
 5. uverenje o državljanstvu
 6. nalazi lekara specijaliste- original ili overene fotokopije
 7. katastarsko uverenje
 8. poresko uverenje
 9. za korisnike penzije iz bivših republika dokaz da tamo nisu ostvarili pravo na tuđu negu i pomoć
 10. izvod iz matične knjige rođenih
 11. predlog lekara opšte prakse-pedijatra
 12. potvrda o prijavi prebivališta iz SUP-a
 13. rešenje o kategorizaciji


Odrasli

 1. zahtev za priznavanje prava na tuđu negu i pomoć i telesno oštećenje
 2. fotokopija lične karte
 3. fotokopija zdravstvene knjižice
 4. uverenje da podnosilac nije korisnik penzije
 5. uverenje o državljanstvu
 6. predlog lekara opšte prakse
 7. nalazi lekara specijaliste- original ili overene fotokopije
 8. katastarsko uverenje
 9. poresko uverenje
 10. za korisnike penzije iz bivših republika dokaz da tamo nisu ostvarili pravo na tuđu negu i pomoć


3. POMOĆ ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD

Ovo pravo podrazumeva pomoć deci i omladini ometenoj u razvoju i odraslim invalidnim licima koji se, prema psihofizičkim sposobnostima i godinama života, mogu osposobiti za rad, a to pravo ne mogu da ostvare po drugom pravnom osnovu.

Potrebna dokumntacija

 1. rešenje o invalidnosti (kategorizaciji)
 2. kopija lične karte ili zdravstvene knjižice za lica ispod 16 godina
 3. izvod iz matične knjige rođenih
 4. potvrda da su na redovnom školovanju


4. SMEŠTAJ U USTANOVU SOCIJALNE ZAŠTITE ILI DRUGU PORODICU

Potrebna dokumentacija

 1. pismeni zahtev (2 primerka)
 2. izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih (2 primerka)
 3. fotokopija zdravstvene knjižice (prva i druga strana)
 4. nalazi lekara opšte prakse i specijalistički nalazi
 5. fotokopija lične karte (2 primerka)
 6. uverenje o imovnom stanju (stan, ugovor o doživotnom izdržavanju...)
 7. ček od penzije (2 kopije) za poslednji mesec
 8. rešenje o kategorizaciji za lica mentalno ometena u razvoju
 9. ukoliko imate srodnike obavezne da Vas izdržavaju potrebno je priložiti i pravosnažnu sudsku presudu o izdržavanju ili dokaz da je postupak pokrenut
 10. ugovor o doživotnom izdržavanju ili poklonu (ukoliko postoji)
 11. zahtev za staraoca za poseban slučaj i sl.

5. DNEVNI BORAVAK

Ovo pravo ima dete ometeno u fizičkom ili psihičkom razvoju, dete obolelo od autizma, dete sa poremećajima u društvenom ponašanju i odraslo lice koje ima pravo na smeštaj u ustanovu ili drugu porodicu, ako je u zavisnosti od stepena i vrste ometenosti, mogućnosti i potreba ovih lica i drugih razloga, ovakav oblik zaštite najcelishodniji.

6. POMOĆ U KUĆI

Obezbeđuje se uglavnom starim i iznemoglim, hronično obolelim idrugim licima koja nisu u stanju da sama zadovolje osnovne svakodnevne potrebe, a nemaju članova porodice koji bi imu zadovoljavanju tih potreba pomogli.

7. JEDNOKRATNA POMOĆ

Ovo pravo obezbeđuje se licu koje se iznenada ili trenutno nađe u stanju socijalne potrebe.
Potrebna dokumentacija:

 1. kopija lične karte za sva punoletna lica
 2. izvodi iz matične knjige rođenih za decu
 3. uverenje sa Zavoda za tržite rada – za nezaposlene
 4. potvrda firme o prihodima za poslednje tri meseca – za zaposlene
 5. potvrda o penziji za poslednja tri meseca – za penzionere.