+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Centar za savetovanje i prevenciju problema u ponašanju dece i mladih

Centar za savetovanje i prevenciju problema u ponašanju dece i mladih je usluga sistema socijalne zaštite kojom se pruža pomoć i podrška deci i mladima koji ispoljavaju probleme u ponašanju ili ne umeju da na adekvatan način zadovolje svoje potrebe ili ih zadovoljavaju na društveno neprihvatljiv način, kao i njihovim roditeljima i starateljima.

Cilj je da kroz uslugu Centra za savetovanje i prevenciju problema u ponašanju dece i mladih, omogućimo deci i mladima, da na adekvatan način zadovolje svoje potrebe i time se razviju u zadovoljne i lično i društveno odgovorne osobe, a porodici korisnika pruža se podrška i prilika da razviju konstruktivne odnose.

U okviru rada Centra za savetovanje i prevenciju problema u ponašanju dece i mladih, Centar za socijalni rad kao organ starateljstva će u svojoj nadležnosti sprovoditi i izvršenje  posebnih obaveza iz Zakona o maloletnim učiniocima krivičnog dela i krivično pravnoj zaštiti maloletnog lica.


MARINA PAREŽANIN -  rođena1977. godine u Subotici. Zvanje dipl. pedagog je stečeno na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2003. godine. Poseduje Sertifikat o završenoj edukaciji za voditelja slučaja, kao i diplomu u oblasti rada sa mladima (Youth work and communication, Jonkoping University, Sweeden). Zaposlena u Centru za socijalni rad od 2009.godine na poslovima voditelja aktivnosti u Centru za savetovanje i prevenciju problema u ponašanju dece i omladine. Poseduje Licencu za obavljanje osnovnih poslova u socijalnoj zaštiti od 2013.godine.

CENTAR ZA SAVETOVANJE I PREVENCIJU PROBLEMA U PONAÅ ANJU DECE I MLADIH
GRADA SUBOTICE
Somborski put br.33

Tel/fax: 024/ 4562 112
e-mail:dnevni.centar@csrsu.org.rs
Radno vreme:ponedeljak, sreda i petak od 8 do 15h, utorkom i četvrtkom od 13 do 20h

SVE USLUGE KOJE PRUŽAMO NAŠIM KORISNICIMA NA PODRUČJU GRADA SUBOTICE SU BESPLATNE UZ ZAGARANTOVANU PROFESIONALNU TAJNU!