+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
POSLOVI PLANIRANjA, RAZVOJA I IZVEŠTAVANjA

Poslovi planiranja, razvoja i izveštavanja podrazumevaju pripremu godišnjih i drugih operativnih planova rada ustanove, procenu socijalnih potreba građana koji žive na teritoriji jedinice lokalne samouprave i informisanje nadležnog organa jedinice lokalne samouprave o identifikovanim potrebama korisnika i kapacitetu ustanova i pružaoca usluga da odgovori na potrebe. Stručni radnici na ovim poslovima takođe prate i analiziraju kvalitet pruženih usluga, procenjuju potrebe za novim uslugama i iniciraju njihov razvoj. Takođe, pripremaju i obrađuju podatke za izradu godišnjih izveštaja o radu, kvartalnih izveštaja, kao i izveštaja o pojedinim kategorijama korisnika u skladu sa potrebama.

Poslove planiranja, razvoja i izveštavanja obavljaju dva stručna radnika, jedan dipl.socijalni radnik i jedan dipl.sociolog, kao i jedan administrator informacionih sistema i tehnologija i jedan prevodilac.

Biografije:

LjILjANA POPOVIĆ - stručni radnik na poslovima planiranja, razvoja i izveštavanja- rođena 1966. godine U Novom Sadu. Zvanje diplomiranog socijalnog radnika je stekla na Fakultetu političkih nauka  u Beogradu 1990 godine. Poseduje sertifikat o završenoj edukaciji za vođenje slučaja od 2010. godine.Zaposlena je u Centru za socijalni rad Grada Subotice od 2002. godine. Poseduje licencu za obavljanje osnovnih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti od 2013. godine. Telefon: 024/548-220, lokal 138 i 024/4156-976

SNEŽANA TUMBAS LOKETIĆ - stručni radnik na poslovima planiranja, razvoja i izveštavanja- rođena 1985. godine u Subotici. Zvanje dipl.sociolog stekla na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Odsek sociologija, 2011. godine. Zaposlena u Centru za socijalni rad Grada Subotice od 2014. godine. Telefon: 024/548-220, lokal 138

Administrator informacionih sistema i tehnologija u Centru za socijalni rad Grada Subotice je Zdravko Nikić a prevodilac Helena Vojnić Purčar.