+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
ПОСЛОВИ ПЛАНИРАЊА, РАЗВОЈА И ИЗВЕШТАВАЊА

Послови планирања, развоја и извештавања подразумевају припрему годишњих и других оперативних планова рада установе, процену социјалних потреба грађана који живе на територији јединице локалне самоуправе и информисање надлежног органа јединице локалне самоуправе о идентификованим потребама корисника и капацитету установа и пружаоца услуга да одговори на потребе. Стручни радници на овим пословима такође прате и анализирају квалитет пружених услуга, процењују потребе за новим услугама и иницирају њихов развој. Такође, припремају и обрађују податке за израду годишњих извештаја о раду, кварталних извештаја, као и извештаја о појединим категоријама корисника у складу са потребама.
Послове планирања, развоја и извештавања обављају два стручна радника, један дипл.социјални радник и један дипл.социолог, као и један администратор информационих система и технологија и један преводилац.

Биографије:

ЉИЉАНА ПОПОВИЋ
- стручни радник на пословима планирања, развоја и извештавања- рођена 1966. године У Новом Саду. Звање дипломираног социјалног радника је стекла на Факултету политичких наука  у Београду 1990 године. Поседује сертификат о завршеној едукацији за вођење случаја од 2010. године.Запослена је у Центру за социјални рад Града Суботице од 2002. године. Поседује лиценцу за обављање основних стручних послова у социјалној заштити од 2013. године.

СНЕЖАНА ТУМБАС ЛОКЕТИЋ - стручни радник на пословима планирања, развоја и извештавања- рођена 1985. године у Суботици. Звање дипл.социолог стекла на Филозофском факултету у Новом Саду, Одсек социологија, 2011. године. Запослена у Центру за социјални рад Града Суботице од 2014. године.

Администратор информационих система и технологија у Центру за социјални рад Града Суботице је Здравко Никић а преводилац Хелена Војнић Пурчар.