+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove

Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove, kao organizaciona jedinica Centra za socijalni rad Grada Subotice, u skladu sa Pravilnikom o organizaciji, normativima i standardima rada centra za socijalni rad bavi se poslovima finansijskog planiranja sredstava za socijalnu zaštitu najugroženijih stanovnika Grada Subotice kao i realizacije istih, a na osnovu odobrenih sredstava prema Raspodeli sredstava od strane finansijera ( Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, kao i Gradske Uprave Grada Subotice, Sekreterijata za društvene delatnosti)

Službu za finansijsko-administrativne i tehničke poslove čine diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove- šef računovodstva, blagajnik, referent za finansijsko-računovodstvene poslove, daktilograf i 3 vozača.

Rukovodilac Službe za finansijsko-administrativne i tehničke poslove–šef računovodstva: Biljana Ključik, dipl.ekonomista