+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Služba za pravne poslove

Služba za pravne poslove obavlje sve upravno-pravne poslove za građane u postupcima ostvarivanja prava iz oblasti socijalne zaštite i sve pravne poslove u nadležnosti organa starateljstva.

Upravni poslovi obuhvataju primenu upravno procesnih pravila u vođenju postupka i donošenja odluka u upravnim stvarima čije je rešavanje zakonom povereno centru za socijalni rad.
Služba obavlja i sledeće poslove: pravne poslove u vezi pokretanja sudskih i drugih postupaka iz porodičnih odnosa, zaštite prava deteta, odnosno prava drugih poslovno nesposobnih lica i drugim slučajevima kada su učešće ili aktivna legitimacija organa starateljstva propisani zakonom, kao i poslove informisanja, pravnog savetovanja, učešća u proceni, planiranju i realizaciji usluga i mera socijalne zaštite, u saradnji sa zaposlenim stručnim radnicima na poslovima zaštite dece i omladine i odraslih i starih lica.

U sastavu pravne službe funkcioniše i kancelarija za materijalna davanja i prijemna kancelarija.

1. Prijemna kancelarija
Obavlja prijem svih građana koji se prvi put jave Centru za socijalni rad. Procenjuje da li je problematika u našoj nadležnosti i u tom slučaju upućuje građane u odgovarajuću službu u centru, a ukoliko nije upućuje ih na ostvarivanje prava u druge institucije.
Kroz rad ove kancelarije vrši se i prijem svih pisanih podnesaka građana, kao i prijem telefonskih poziva.
2. Kancelarija za materijalna davanja
Obavlja poslove vezane za ostvarivanje prava građana na materijalno obezbeđenje porodice i sve druge vidove materijalnih davanja.

Službu za pravne poslove čini 6 stručnih radnika za upravno-pravne poslove, od kojih je jedan rukovodilac Službe za pravne poslove, 5 voditelja slučaja u centru za socijalni rad u Kancelariji za materijalna davanja i 2 referenta za pravne, kadrovske i administrativne poslove. 

Rukovodilac Službe za pravne poslove: Dubravka Ćećez, dipl.pravnik


ĆEĆEZ DUBRAVKA – rođ 1960.godine u Konjicu, B i H.  Zvanje diplomirani  pravnik  je stekla na Pravnom fakultetu  u Sarajevu, 1983. godine. Poseduje  Sertifikat o završenoj edukaciji za obavljanje pravnih poslova  u Centru za socijalni rad od 2008. godine. Zaposlena  u  Centru  socijalni rad od 2001.godine. Poseduje Licencu za obavljanje pravnih poslova u socijalnoj zaštiti od 2013. godine.
E-mail : dubravka.cecez@csrsu.org.rs

TABAKOVIĆ SAVA- rođ. 1960. godine u Bileći, po zanimanju dipl.pravnik. Pravni fakultet završila u Sarajevu 1985.godine. Zaposlena u Centru za socijalni rad od 1992. godine na poslovima stručnog radnika na upravno-pravnim poslovima. Poseduje licencu za obavljanje pravnih poslova socijalne zaštite od 2013. godine.
E-mail:sava.tabakovic@csrsu.org.rs

PERIĆ STANIJA- rođ. 1961. godine u Brčkom, po zanimanju dipl.pravnik. Pravni fakultet završila u Banja Luci 1986.godine. Zaposlena u Centru za socijalni rad od 1996. godine na poslovima stručnog radnika na upravno-pravnim poslovima. Poseduje Licencu za obavljanje pravnih poslova socijalne zaštite od 2013. godine.
E-mail: stanija.peric@csrsu.org.rs

OLIVER UZELAC- rođen 1959. godine. Zasnovao je radni odnos 1998. godine u Centru za socijalni rad Grada Subotice gde i danas radi. U navedenom periodu je obavljao pravne poslove i to uglavnom poslove vođenja upravnog postupka koji se odnose na ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć i dodatak za pomoć i negu drugog lica, a navedene poslove i danas radi.
Licencu za obavljanje gore navedenih poslova je dobio 2013. godine.
E-mail: oliver.uzelac@csrsu.org.rs

ŠILI MARIO - rođen 1988.godine u Subotici, po zanimanju diplomirani pravnik.Zvanje diplomiranog pravnika stekao 2011.godine na Pravnom fakultetu na Univerzitetu u Novom Sadu.Zaposlen u Centru za socijalni rad Grada Subotice od 2013.godine. Trenutno raspoređen u Službi za pravne poslove na poslovim  stručnog radnika na upravno-pravnim poslovima.Poseduje Licencu za obavljanje pravnih poslova od 2013.godine.
E-mail : mario.sili@csrsu.org.rs

MELITA PAVLOVIĆ –rođena 1966. u Subotici. Zvanje socijalnog radnika stekla na Višoj školi za socijalne radnike u Beogradu 1990. godine. Poseduje Sertifikat o završenoj edukaciji za vođenje slučaja od 2013. godine. Zaposlena u Centru za socijalni rad Grada Subotice od 2004. godine. Trenutno radi na poslovima socijalnog radnika u Službi za pravne poslove. Poseduje Licencu za obavljanje osnovnih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti od 2013. godine.
E-mail : melita.pavlovic@csrsu.org.rs

GABRIELLA KNOHL - , rođena 1979.godine u Subotici. Zvanje dipl.soc.radnika je stečeno na Učiteljskom fakultetum u Đeru (Mađarska) 2003. godine. Poseduje sertifikat o završenoj edukaciji voditelja slučaja od 2013.godine. Zaposlen je u Centru za socijalni rad Grada Subotice od 2008.godine. Trenutno radi na poslovima socijalnog radnika u Službi za pravne poslove. Poseduje licencu za obavljanje osnovnih poslova u socijalnoj zaštiti od 2013.godine.
E-mail: gabriela.knohl@csrsu.org.rs

ĐURČIK NORBERT- rođen u Senti. Zvanje diplomiranog socijalnog radnika stekao na Fakultetu za socijalni rad Univerziteta u Segedinu, Segedin, Mađarska, 2013.godine. Poseduje sertifikat o završenoj edukaciji voditelja slučaja od 2016. godine. Trenutno radni na poslovima socijalnog radnika u Službi za pravne poslove. Poseduje licencu za obavljanje osnovnih poslova u socijalnoj zaštiti od 2016. godine.
E-mail: norbert.djurcik@csrsu.org.rs