+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Služba za zaštitu odraslih i starih

Služba za odrasle i stare kroz svoj rad pruža socijalnu pomoć i zaštitu sledećim korisnicima: odraslim licima sa porodičnim problemima, mentalno nedovoljno razvijenim odraslim licima, duševno obolelim odraslim licima, odraslim delikventima, odraslim licima sa asocijalnim ponašanjem, odraslim alkoholičarima i narkomanima,  teže fizički obolelim licima i licima sa invalidtetom, odraslim nezbrinutim licima, ostarelim licima bez porodičnog staranja, ostarelim licima bez sredstava za život, ostarelim teže hronično obolelim i invalidnim licima, ostarelim licima sa porodičnim problemima, duševno obolelim ostarelim licima, mentalno nedovoljno razvijenim ostarelim licima

Rad Službe bazira se na primeni odredba iz Zakona o socijalnoj zaštiti Republike Srbije, Porodičnog zakona i Zakona o opštem upravnom postupku, i drugim zakonima i podzakonskim aktima.

Službu za zaštitu odraslih i starih čini 6 stručnih radnika-voditelja slučaja, rukovodilac službe i supervizor.

Rukovodilac Službe za zaštitu odraslih i starih: Jelena Zimonjić, dipl.socijalni radnik


 

ZEC LJUBICA- socijalni radnik, diplomirala na Višoj školi za socijalne radnike 1981. godine u Zagrebu. Do sada ima 34 godine radnog iskustva na poslovima socijalnog radnika. U Centru za socijalni rad Grada Subotice zaposlena je od 1995. godine. Trenutno radi na poslovima voditelja slučaja u Službi za zaštitu odraslih i starih. Ima sertifikat o završenom Programu obuke Trenera za pripremu i obuku hraniteljskih porodica prema akreditovanom programu „Prajd“ 2008. godine. Ima licencu za specijalizovane poslove Edukator programa hraniteljstva od 2013. godine. Ima licencu za osnovne stručne poslove voditelja slučaja od 2013. godine.
E-mail: ljubica.zec@csrsu.org.rs

LJUBOJA BRANKA- rođena 1956.god. u Lazarevu, Grad Zrenjanin. Diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Beograu 1983. godine i stekla zvanje diplomiranog socijalnog radnika. Poseduje sertifikat o završenoj edukaciji za vođenje slučaja. Zaposlena u Centru za socijalni rad Grada Subotice od 2005. godine na poslovima voditelja slučaja. Poseduje licencu za obavljanje osnosnih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti od 2013. godine.
E-mail: branka.ljuboja@csrsu.org.rs

IVKOVIĆ MARIJANA- zvanje diplomiranog psihologa stekla na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 15.12.2003.godine. Zaposlena u Centru za socijalni rad Grada Subotice od 2005. godine. Završila edukaciju za vodjenje slučaja, poseduje licencu za obavljanje osnovnih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti od 2013. godine. Od 2014.godine obavlja poslove voditelja slučaja u Službi za zaštitu odraslih i starih lica.
E-mail: marijana.ivkovic@csrsu.org.rs

MARINA VOJNIĆ-, rođena 1976.godine. Zvanje dipl. psihologa stečeno je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 2003.g. Poseduje sertifikat o završenoj edukaciji za voditelja slučaja od 2013.g, kao i za supervizora od 2017.g. Zaposlena u Centru za socijalni rad Grada Subotice od 2002.g. Trenutno radi na radnom mestu voditelja slučaja u Službi za zaštitu odraslih i starih. Poseduje licencu za obavljanje osnovnih poslova u socijalnoj zaštiti od 2013.g.
E-mail: marina.vojnic@csrsu.org.rs

JURČIĆ TOMISLAV- završio osnovne studije socijalnog rada na Višoj školi za socijalni rad u Sarajevu 1983. godine. Zaposlen u socijalnoj zaštiti od 1984. godine, prvo u Centru za socijalni rad u Apatinu, a zatim od 1986. godine neprekidno u Centru za socijalni rad u Subotici. Trenutno obavlja poslove voditelja slučaja u Službi za zaštitu odraslih i starih. Poseduje licencu za obavljanje osnovnih poslova u socijalnoj zaštiti od 2013.g.
E-mail: tomislav.jurcic@csrsu.org.rs

ZIMONJIĆ JELENA- rođena 1983.godine u Subotici, završila Fakultet političkih nauka u Beogradu, smer socijalna politika i socijalni rad. Po završetku studija , 2008. godine, stekla zvanje diplomiranog socijalnog radnika. Poseduje sertifikat o završenoj edukaciji za vođenje slučaja, kao i licencu za obavljanje osnovih poslova u socijalnoj zaštiti od 2013. godine. U periodu od 2011. do 2013.godine stekla je sertifikate o završenoj prvoj i drugoj godini Sistemske porodične terapije-porodični savetnik. Zaposlena je u Centru za socijalni rad Grada Subotice od 2008. godine. U Centru obavlja poslove rukovodioca Službe za zaštitu odraslih i starih.
E-mail: jelena.zimonjic@csrsu.org.rs

RADULOVIĆ DRAGICA- po zanimanju dipl.socijalni radnik. Završila Fakultet političkih nauka u Beogradu, smer socijalni rad i socijalna politika. Poseduje licencu za rad voditelja slučaja i supervizora u centru za socijalni rad. Od 1996. zaposlena u Centru za socijalni rad Grada Subotice i kroz protekli period obavljala više raznih i odgovornih funkcija i to: rukovodilac Službe za zaštitu odraslih i starih, zamenik direktora u odsustvu, koordinator Ekipe za zaštitu odrasli i starih, član Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Grada Subotice, ovlašćeni deponovan potpisnik i voditelj slučaja. Od jula 2018. godine raspoređena na radno mesto supervizora u Službi za zaštitu odraslih i starih.
E-mail: dragica.radulovic@csrsu.org.rs