+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Felnőttkorúak és öregek szociális védelmével foglalkozó szolgálat

A felnőttkorúak és öregek szociális védelmével foglalkozó szolgálat gondoskodik azokról a felnőttkorúakról:

 • akiknek családi problémáik vannak
 • szellemi fogyatékosok
 • elmebetegek
 • felnÅ‘tt delikvensek
 • aszociális viselkedésűek
 • alkoholisták és kábítószer élvezÅ‘k
 • súlyos betegek és rokkantak
 • hajléktalanok

és idős személyekről:

 • akik gondoskodás nélkül  maradtak
 • nincsen létfenntartáshoz szükséges jövedelmük,
 • nehéz, krónikus betegek és rokkantak
 • családi problémáik vannak
 • elmebetegek
 • szellemi fogyatékosok

 

A Szolgálat munkájában alkalmazza a következő törvények rendelkezéseit: Szociális Védelemről és a Polgárok Szociális Biztonságáról Szóló Törvény, Caládjogi Törvény, Általános Közigazgatási Eljárásról Szóló Törvény.

MIVEL FOGLALKOZUNK ?

Ez a Szolgálat a polgárok számára a következő szociális védelmi formákat, intézkedéseket és szolgáltatásokat végzi:

 • a gyámság alá helyezi a cselekvÅ‘képességükrÅ‘l megfosztott személyeket
 • ideiglenes gyámot nevez ki
 • a rászorulókat elhelyezi:
  - szociális otthonba
  - gondozást vállaló  családnál
  - intézménybe (diákotthon, süketek és   hallássérültek intézete, vakok intézete, rehabilitációs központ, egészségügyi intézmények stb.)
 • egyszeri pénzbeli támogatást nyújt (gyorssegély)
 • természetbeni juttatásban részesíti a rászorulókat
 • véleményt és ajánlatot ad más intézmények számára
 • figyelemmel kíséri és útbaigazítja a szociális szükséghelyzetben lévÅ‘ket
 • segít bizonyos jogok megvalósításában
 • interveniál és közvetít más intézmények felé
 • diagnosztizálja az eseteket
 • segít a munka-és életkörülmények megszervezésében
 • segít azoknak a problémáknak  a megoldásában, melyek családon belüli  erÅ‘szakhoz vezettek, az erÅ‘szak sértettjeinek,  és mind errÅ‘l értesíti az illetékes szerveket
 • szakmai segítséget nyújt azoknak a nevelÅ‘szülÅ‘knek, akik családjukba felnÅ‘tt elhelyezését és ellátását vállalták

A felsorolt szociális védelmi formák, intézkedések és szolgáltatások mellett elvégzi a következő feladatokat is:

 • felméri a család vagy egyén szociális-és anyagi körülményeit
 • a cselekvÅ‘képesség megvonására   olyan esetben tesz javaslatot, ha az illetÅ‘ személynek nincsennek törvényes hozzátartozói, akik ezt megtehetnék 
 • elbírálja a kommunális szubvencióra vonatkozó kérelmeket
 • a községi költségvetés terhére olyan személyek temetkezési költségtérítését javasolja, akik szociális támogatásra szorultak, és hozzátartozóik is hasonló helyzetben vannak
 • olyan személyek vagyonának felértékelését kérelmezi és eladását végzi, akik nem tudják jövedelmükbÅ‘l fedezni a szociális otthon elhelyezési költségeit
 • javaslatot  ad a szociális támogatásra szoruló személyek ingyenes terhesség megszakítására
 • javaslatot tesz a gyermekek ingyenes utaztatására (diák buszjegyek)
 • szakvéleményt ad büntetÅ‘-és javító intézetek számára
 • rendezi a nyugdíjkifizetés módját olyan nyugdíjasok esetében, akik saját pénzükkel nem tudnak önállóan és adekvát módon rendelkezni
 • listát készít a természetbeni juttatásra szoruló személyekrÅ‘l

A felnőttkorúak és öregek védelmével foglalkozó Szolgálat, gondoskodik minden polgárról,  akinek tartózkodási és lakóhelye  Szabadka Város területén van, és azokról is, akik valamely okból ideiglenesen itt maradtak, és segítségre szorulnak.

Bizonyos jogok megvalósítását a polgárok kezdeményezhetik személyesen, törvényes képviselőjük, családtagjuk vagy gyámjukon keresztül, valamint hivatásbeli kötelességből is.

Szolgátatásaink minden polgár számára díjmentesek.
Szavatoljuk a hivatásbeli titoktartást.

A Szociális Központon kívül meghatározott munkanapokon  ügyfélfogadást szervezünk a következő helyi közösségek írodáiban: Tavankut, Kisbosznia, Bajmok, Györgyén, Nagyfény, Csantavér, Békova, Backo Dusanovo, Kelebia, Pescara, Harcosok Sorakozója, Palics, Hajdújárás

A Szolgálatnak 7 esetekkel megbízott szakembere, egy vezetője és szupervizora van.