+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Služba za zaštitu dece i mladih

Služba za zaštitu dece i mladih bavi se zaštitom interesa i prava dece i omladine sa različitim oblicima društveno neprihvatljivog i zakonski sankcionisanog ponašanja, zaštitom prava dece i omladine sa posebnim potrebama, zaštitom interesa i prava deteta u porodicama sa narušenim porodičnim odnosima, te zaštitom dece koja ne mogu da odrastaju sa svojim roditeljima.

Celokupan rad Službe bazira se na primeni odredaba iz Porodičnog Zakona Republike Srbije, Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično pravnoj zaštiti maloletnih lica, Zakona o socijalnoj zaštiti Republike Srbije, Pravilnika o organizaciji, normativima i standardima rada centra za socijalni rad, Pravilnika o hraniteljstvu i Međunarodnoj konvenciji o pravima deteta, kao i drugim zakonima i podzakonskim aktima.

Službu za zastitu dece i mladih čini 11 stručnih radnika-voditelja slučaja sa završenim fakultetom ili višom školom (socijalni radnici, dipl. soc. radnici, pedagozi, specijalni pedagozi i psiholozi) te sa odgovarajućim edukacijama za rad na ovim poslovima, dva supervizora i  jedan  rukovodilac.

Rukovodilac Službe za zaštitu dece i mladih: Vesna Margaretić , dipl.socijalni radnikVESNA MARGARETIĆ -  diplomirani socijalni radnik. Zaposlena u Centru za socijalni rad grada Subotice od 1991.godine. Rukovodilac Službe za zaštitu dece i mladih.Poseduje licencu za obavljanje poslova od 2013. godine u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita  i propisima donetim na osnovu zakona.
E-mail: vesna.margaretic@csrsu.org.rs

VIOLETA STOJANOVIĆ- zvanje dipl.prof. pedagogije je stečeno na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 1993. godine. Poseduje Sertifikat o završenoj edukaciji za vođenje slučaja i za supervizore od 2010. godine. Zaposlena u Centru za socijalni rad Grada Subotice od 1995. godine. Trenutno radi na poslovima supervizora u Službi za zaštitu dece i mladih. Poseduje Licencu za obavljanje osnovnih stručnih poslova i superviziju osnovnih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti  od 2013. godine.
E-mail: violeta.stojanovic@csrsu.org.rs

ZORICA ĐAKOVIĆ -  profesor pedagogije i psihologije, zaposlena u Centru za socijalni rad Grada Subotice od 01.12.1993. godine. Na poslovima supervizora je u Službi za zaštitu dece i mladih od septembra 2008. godine. Poseduje Sertifikat za obavljanje poslova voditelja slučaja i supervizora od 2009. godine. Poseduje licencu za obavljanje osnovnih i specijalizovanih poslova u socijalnoj zaštiti od 2013. godine.
E-mail: zorica.djakovic@csrsu.org.rs

ANŽELIKA KLBEČEK MIHAJLOVIĆ -  po zvanju diplomirani pedagog. Zaposlena u Centru za socijalni rad Grada Subotice od 15.05.2002. godine. Obavlja poslove voditelja slučaja u Službi za zaštitu dece i mladih i posleduje Licencu za obavljanje osnovnih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti od 2013. godine.
E-mail: anzelika.klbecek@csrsu.org.rs

SIGMUND FARKAŠ EDIT – diplomirani pedagog, završila Filozofski fakultet u Novom sadu na odseku za pedagogiju 1984. godine. U centru za socijalni rad Grada Subotice zaposlena od 19.03.2001. godine. Trenutno radu na poslovima voditelja slučaja u Službi za zaštitu dece i mladih. Poseduje Licencu za obavljanje osnovnih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti od 2013. godine.
E-mail: edita.farkas@csrsu.org.rs

VASIĆ MIROSLAVA - po zanimanju diplomirani socijalni radnik, poseduje sertifikat AST EFTA-TIC za sistemskog porodičnog terapeuta od 2013.g. Zaposlena u Centru za socijalni rad Grada Subotica, u Službi za zaštitu dece i mladih, na poslovima voditelja slučaja. Poseduje licencu za obavljanje osnovnih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti od 2013.g i  licencu specijalizovanih poslova – porodični psihoterapeut od 2013.g.
E-mail: miroslava.vasic@csrsu.org.rs

KAČAR VESNA - rođ. 1962.g. po zanimanju diplomirani socijalni radnik, zaposlena na radnom mestu voditelja slučaja u Službi za zaštitu dece i mladih Centra za socijalni rad Grada Subotice, od 1999.odine. Ima zvanje savetnika sistemske porodične terapije, trenera za program pripreme potencijalnih hranitelja za hraniteljstvo, kao i trener za program pripreme potencijalnih usvojitelja za usvojenje. Poseduje Licencu za obavljanje poslova vođenja slučaja u socijalnoj zaštiti od 2013.g.
E-mail: vesna.kacar@csrsu.org.rs

MARGARETIĆ MILAN -  diplomirani socijalni radnik. Zaposlen u Centru za socijalni rad  grada Subotice  od 1993.godine, voditelj slučaja u  Službi za zaštitu dece i mladih. Poseduje licencu za obavljanje poslova od 2013. godine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita  i propisima donetim na osnovu zakona.
E-mail: milan.margaretic@csrsu.org.rs

IVANČEVIĆ DUŠANKA - Zvanje diplomiranog socijalnog radnika je stekla na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 1996. godine. Poseduje Сertifikat o završenoj edukaciji za  voditelja slučaja od 2010. godine. Zaposlena je u Centru za socijalni rad Grada Subotice od 1978. godine. Trenutno radi na poslovima voditelja slučaja u Službi za zaštitu dece i mladih. Poseduje Licencu za obavljanje osnovnih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti od 2013. godine.
E-mail : dusanka.ivancevic@csrsu.org.rs

EMEŠE DUKAI – Zvanje master psihologa je stekla 2016. godine. Poseduje Licencu za obavljanje osnovnih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti od 2017. godine. Zaposlena u Centru za socijalni rad Grada Subotice od 2017. godine. Trenutno radi na poslovima voditelja slučaja u Službi za zaštitu dece i mladih.
E-mail: emese.dukai@csrsu.org.rs

MIRJANA TATIĆ GORČIK – rođena 1972.g. u Novom Sadu.Zvanje dipl.psihologa je stekla na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 1997.godine. Poseduje Sertifikat o završenoj edukaciji za vođenje slučaja iz 2010.godine. Zaposlena u Centru za socijalni rad Grada Subotice od 2003.godine. Trenutno radi na poslovima voditelja slučaja u Službi za zaštitu dece i mladih.Poseduje Licencu za obavljanje osnovnih poslova u socijalnoj zaštiti od 2013.godine.
E-mail: mirjana.tatic@csrsu.org.rs

STANKOVIĆ KUZMANOVIĆ MARIJA- diplomirani psiholog. U Centru za socijalni rad Grada Subotice zaposlena od maja 2005. godine. Aktuelno obavlja poslove voditelja slučaja u Služđbi za zaštitu dece i mladih. Poseduje licencu za obavljanje osnovnih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti od 2013. godine.
E-mail: marija.stankovic@csrsu.org.rs

SKALA MARIJA- završila Filozofski fakultet, odsek za pedagogoiju, na Univerzitetu u Beogradu. Završila psihoterapijski kurs iz transakcione analize u trajanju od četiri godine i stekla zvanje savetnik pod supervizijom. Zaposlena u Centru za socijalni rad Grada Subotice na određeno vreme, do povratka zaposlenog sa porodiljskog bolovanja, na poslovima voditelja slučaja u Službi za zaštitu dece i mladih. Član je Komore socijalne zaštite i poseduje licencu za obavljanje stručnih poslova u socijalnoj zaštiti od 2018. godine.