+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálat

A Szolgálat foglalkozik:

-Deviáns-, törvény által szankcionált magatartású, hátrányos helyzetben lévő, redezetlen  családi körülmények között  elő, valamint szülői gondoskodást nélkülőző gyermekek és ifjúkorúak jogainak és érdekeinek védelmével.

-Szülőkkel, akik bizonyos élethelyzetben segítségre szorulnak.

-Családokkal, akik hajlandóak segíteni különös élethelyzetbe került gyermekeken.

-A Szolgálat munkáját a következő jogi irányelvek határozzák meg:  a SZK Családjogi Törvénye, A Kiskorú Bűnözőkről és Büntetőjogi Védelmükről Szóló Törvény,  A Szerb Köztársaság Szociális Védelemről Szóló Törvény, a Szociális Központ  munkaszervezéséről, normativumairól, szabványairól szóló szabályzat, a Nevelőszülőségről  Szóló Szabályzat, valamint a Gyermekek Jogairól Szóló Nemzetközi   Konvenció rendelkezésein alapul.

 

VONATKOZIK EZ...

Minden Szabadka területén élő gyermekre és fiatalkorúra,  születésétől, nagykorúsága eléréséig. 

 

Szülőre, aki felismerte:

-hogy nem tudja kezelni a gyermeke fejlődését kisérő specifikus szükségleteket

-nem tud megfelelő módon kommunikálni gyermekével 

-gyermeke a környezet számára elfogadhatatlan,   és elitélendő magatartást tanúsít.

 

Olyan szülőre:

-akinek kiskorú gyermeke bűncselekményt követett el

-akinek hátrányos helyzetű, testi-, szellemi fogyatékos gyermeke van

 

MIVEL FOGLALKOZUNK ?

-a Bíróság kérésére lefolytatjuk a házastársak, élettársi kapcsolatban élők békéltetését

-amennyiben  a békéltetés eredménytelen marad, segítünk a szülőknek abban, hogy megbeszéljék a gyermek további elhelyezését, a másik szülővel  való kapcsolattartását, és azt is, hogyan fogják a továbbiakban megvalósítani a gyermek jogait. Erről szakvélemény formájában értesítjük a Bíróságot

-olyan esetben, amikor megszűnik a szülő-gyermek kapcsolata, a gyermek érdekeinek megfelelően segítünk annak helyreállításában, javításában és megtartásában

-segítünk a szülők tönkrement kapcsolataiban felmerülő problémák minél konfliktusmentesebb megoldásában

-segítünk a megromlott gyermek-szülő kapcsolat javításában.

-segítünk  a szülők eltérő nevelési elveinek egyeztetésében, figyelembe véve gyermekük életkorát és szükségleteit. 

-foglalkozunk az aszociális viselkedést tanúsító gyermekekkel és fiatalkorúakkal

-intézkedéseket foganatosítunk, az aszociális viselkedést tanúsító gyermekek reszocializálása érdekében 

-tanácsadói munkánkban érvényesül a multidisciplináris hozzáálás elve

-családlátogatást szervezünk

-dolgozunk a szülők nevelési elveinek korrekcióján, és motiváljuk őket arra, hogy gyermekükkel kapcsolatban megváltoztassák álláspontjukat 

-csoportmunka keretén belül foglalkozunk a kiskorúakkal

-részt veszünk a szülők informálásában és edukálásában 

-együttműkődünk a kiskorúak bírájával és vádlóival, és részt veszünk a bírósági eljárásokban

-együttműkődünk a rendőrséggel, ügyészséggel, bírósággal, iskolákkal, iskolás kor előtti intézményekkel és kormányon kivüli szervezetekkel 

-foglakozzuk büntetőjogi felelőséggel nem rednelkező büncselekményt elkövető 14 éven aluli gyermekekkel

-obszerváljuk a 14 éven felüli büntetőjogi felelőségggel rendelkező fiatalkorúakat, akik ellen a Kerületi Bíróságon vagy közigazgaztási eljárás keretén belül szabálysértési eljárás indult,  és javasoljuk a leghatékonyabb nevelési intézkedéseket

-képviseljük a kiskorúak érdekeit a következő esetekben:

-  útlevél kiadás, külföldre utazás

   -  vagyonmegosztás

   -  ingatlan - és részvény eladás, csere, vagy kiskorú birtokában levő vagyon kezelése

   - biztosítási összeg, takarék vagy kölcsön, családi nyugdíj felvétele 

-felmérjük és véleményezzük annak a 16 évnél idősebb fiatalkorú pszicho-fizikai érettségét, aki kiskorú házasságot szeretne kötni, és erről értesítjük a bíróságot  

-az anyakönyvvezető kérésére felmérjük, hogy a kért névváltoztatás a gyermek érdekeit szolgálja-e

-a szülő nevében jóváhagyjuk a gyermek nevének és állampolgárságának meghatározását

-szociális munka módszereivel határozzuk meg, a gyermek-és anyasági támogatás jogusultságának  feltételeit

-kivizsgáljuk a családon belüli erőszak elemeit, felmérjük a fennálló és lehető kővetkezményeket, és megfelelő intézkedéseket foganatosítunk a sértett  védelme érdekében

-a Családjogi Törvénnyel összhangban, a szülői jog gyakorlása felett megelőző és korrektív felügyeletet végzünk

-lefolytatjuk az örökbefogadási eljárást

A Szociális Központ mint Gyámhatóság elvégzi és végrehatja a bíróság által kiszabott más feladatokat is (nevelési megbízások és intézkedések)

A SZOLGÁLAT DOLGOZÓI 

A Szolgálatnak 13, esetekkel megbízott, egyetemi vagy főiskolai végzettségű  (szociális munkás, pedagógus, szociál-pedagógus és pszichológus) szakembere van, akik a munkájuk elvégzéséhez megfelelő képesítéssel rendelkeznek. A Szolgálatnak egy vezetője és egy szupervizora van.