+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
ПРАВА И УСЛУГЕ - ПОРОДИЧНО ПРАВНА ЗАШТИТА

Старатељство

Старатељство је облик заштите који обухвата старање о личности, заступање, прибављање средстава за издржавање, управљање и располагање имовином. Под старатељство се стављају дете без родитељског старања (малолетни штићеник) или пунолетно лице које је лишено пословне способности (пунолетни штићеник).

За старатеља се поставља лице које има лична својства и способности потребне за обављање дужности старатеља, а пристало је да буде старатељ, под условом да испуњава све прописане услове из чл.128. Породичног закона. За старатеља се првенствено постављају супружник, сродник или хранитељ штићеника, осим ако интерес штићеника не налаже другачије.

Орган старатељства може одлучити, ако је то у интересу штићеника, да лицу под старатељством не поставља старатеља него да дужност старатеља врши непосредно.

Орган старатељства може одлучити да постави привременог старатеља штићенику, детету под родитељским старањем и пословно способном лицу ако процени да је то неопходно ради привремене заштите личности, права и интереса тих лица.

Орган старатељства је дужан да постави привременог старатеља:

 • лицу чије је боравиште непознато, а оно нема законског заступника или пуномоћника;
 • непознатом сопственику имовине;
 • лицу чији су интереси у супротности са интересима његовог заступника, односно лицима која имају супротне интересе а истог законског заступника (колизијски старатељ);
 • страном држављанину који се налази или има имовину на територији Републике Србије;
 • лицу које захтева да му буде постављен привремени старатељ и за то наведе оправдани разлог.

Потребна документација за потенцијалног старатеља одраслог и старог лица:

 1. Молба
 2. Фотокопија личне карте
 3. Фотокопија извода из матичне књиге рођених
 4. Лекарско уверење о здравственом стању
 5. Уверење да није потпуно или делимично лишен пословне способности (Основни суд)
 6. Уверење да није потпуно или делимично лишен родитељског права ( Основни суд)
 7. Уверење Полицијске управе да лице није осуђивано
 8. Уверење да није покренут кривични поступак, нити истрага ( Основни суд)

Потребна документација за пунолетног штићеника :

 1. Фотокопија личне карте
 2. Извод из матичне књиге рођених
 3. Доказ о приходима
 4. Здравствена документација
 5. Уверење из Службе непокретности ( подаци о последњем стању)

За више информација обратите се директно Центру за социјални рад Града Суботице

Усвојење

Усвојењем се детету обезбеђује развој у породици у којој усвојитељи преузимају улогу родитеља и врше сва права и дужности која чине садржину родитељског права. Одлука о усвојењу, као и избор усвојитељске породице је у надлежности органа старатељства – центра за социјални рад општине на којој дете има пребивалиште, односно боравиште.

За више информација обратите се директно Центру за социјални рад Града Суботице

Хранитељство

Хранитељство или породични смештај је облик заштите којим се детету обезбеђује замена за природну породичну средину, најближа тој средини, а да се при том не мења породични статус детета, нити се између детета и чланова породице, у којој је дете збринуто, успоставља однос родитељства. Хранитељство може трајати до разрешења кризне ситуације у породици детета или до осамостаљивања детета.

Хранитељством  може да се бави породица која је у склопу прописане процедуре стекла општу подобност за хранитеља и и добила одговарајућу потврду центра за социјални рад.

Хранитељство може бити без накнаде (према личном опредељењу хранитеља) и са накнадом која се издваја из буџета Републике Србије.

За више информација обратите се директно Центру за социјални рад Града Суботице

Процене у вези са вршењем родитељског права и поверавања детета у поступку развода брака

С обзиром да се односи родитеља и деце у складу са Породичним законом регулишу на суду, суд након подношења захтева од стране партнера/родитеља који намеравају да прекину брачну, односно ванбрачну заједницу доставља захтев центру за социјални рад да достави мишљење органа старатељства о вршењу родитељског права и поверавања детета у поступку развода брака. Након тога центар за социјални рад започиње поступак почетне процене.

Осим процене која се доноси на основу сагледавања целокупног контекста (социјалног, психолошког, педагошког, правног) у коме дете живи, задатак стручних радника центра за социјални рад је и да у што већој мери заштите децу и младе особе и да им пруже подршку у процесу развода или раздвајања родитеља, који је болан за све чланове породице, а највише за њих, али да истовремено обезбеде и њихову партиципацију у самом поступку.

Деца (изнад 10 година) и младе особе имају право да се изјасне са којим родитељем желе да живе након развода или прекида ванбрачне заједнице, да изразе своје ставове и мишљења о свим питањима која их се тичу, као и да буду упознати са поступком у целини, а поступак је следећи:

 • родитељи подносе захтев суду о намери прекида брачне или ванбрачне заједнице у форми тужбе или споразума (ако се оба партнера договоре о разводу и свим битним питањима  везаним за дете / децу )
 • надлежни суд шаље захтев месно надлежном центру за социјални рад, који онда процењује подобност родитеља и да ли је евентуални договор родитеља у складу са најбољим интересима малолетне деце. У току поступка процене, водитељ случаја  позива родитеље и обавља један или више разговора са њима, разговор са децом, обавља теренску посету породици, обавља консултације са супервизором који прати и усмерава рад водитеља случаја, а затим свој налаз и мишљење шаље суду, који доноси одлуку о поверавању малолетне деце, висини издржавања, начину виђења детета са родитељем са којим не живи, итд.,  чиме се ангажовање центра за социјални рад завршава;
 •  уколико водитељ случаја процени да је у конкретном случају потребно даље праћење,  у смислу превентивног или корективног надзора над вршењем родитељског права, или су потребе клијената такве да је даље ангажовање центра за социјални рад неопходно, прави се план заштите и наставља рад са породицом.

За више информација обратите се директно Центру за социјални рад Града Суботице

Превентивни надзор над вршењем родитељског права

Превентивни надзор над вршењем родитељског права је интервенција органа старатељства којом се помаже родитељима у сагледавању развојних потреба детета ради њиховог адекватног задовољавања. 

За више информација обратите се директно Центру за социјални рад Града Суботице

Корективни надзор над вршењем родитељског права

Корективни надзор над вршењем родитељског права обухвата активности органа старатељства које имају за циљ кориговање родитеља у вршењу родитељске дужности:

 • упозорење родитељима на вршење родитељског права
 • упућивање родитеља у породично саветовалиште и друге установе специјализоване за посредовање у породичним односима
 • полагање рачуна о управљању имовином детета.

За више информација обратите се директно Центру за социјални рад Града Суботице

Мере заштите од насиља у породици

Насиље у породици је понашање којим један члан породице угрожава телесни интегритет, душевно здравље или спокојство другог члана породице.

Насиље у породици може бити физичко, сексуално, психичко и економско насиље.

Физичко насиље укључује батињање, ударање по глави и телу, чупање косе, повреде оштрим и тупим предметима, шутирање, дављење, бацање на зид или под, наношење опекотина, итд.

Сексуално насиље подразумева сваку повреду полне слободе и полног морала, сваки вид деградирања и понижавања на сексуалној основи, „класично“ силовање, сваки вид присиљавања на сексуални однос.

Психичко насиље се односи на застрашивање, константно критиковање, потцењивање, емоционалне претње и оптужбе, емоционално уцењивање, стварање конфузије и несигурности код жртве, посесивно понашање, постављање нереалних и неостваривих очекивања у односу на жртву, вербално злостављање, излагање жртве притиску, испољавање злостављачког ауторитета, непоштовање жртве, злоупотреба поверења, неиспуњавање обећања, емотивна резервисаност, минимизирање, порицање и пребацивање кривице за насиље, изолација, узнемиравање и малтретирање.

Економско насиље подразумева насилно одузимање новца и вредних ствари, контролисање зараде и примања, трошење новца ислључиво за задовољење сопствених потреба, неиспуњавање обавезе издржавања необезбеђених чланова породице, забрана члану породице да располаже сопственим, односно заједничким приходима, забрана члану породице да се запосли и оствари сопствене приходе, одузимање средстава рада, наметање обавезе сталног подношења детаљних извештаја о трошењу новца и др.

Породично-правна заштита од насиља у породици у Републици Србији регулисана је Породичним законом РС, Кривичним закоником РС и Законом о спречавању насиља у породици.

Мере заштите од насиља у породици према Породичном закону  су:

 • Издавање налога за исељење из породичног стана или куће, без обзира на право својине односно закупа непокретности;
 • Издавање налога за усељење у породични стан или кућу, без обзира на право својине или закупа непокретности;
 • Забрана приближавања члану породице на одређеној удаљености;
 • Забрана приступа у простор око места становања или места рада члана породице;
 • Забрана даљег узнемиравања члана породице;

Мере заштите од насиља у породици према Кривичном закону су:

 • Ко применом насиља, претњом да ће напасти на живот или тело, дрским или безобразним понашањем угрожава спокојство, телесни интегритет или душевно стање чланова своје породице, казниће се законом од три месеца до три године
 • Ако је при извршењу дела из става 1. овох члана коришћено оружје, опасно оруђе или друго средство погодно да тело тешко повреди или здравље тешко наруши, учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година
 • Ако је услед дела из ст.1 и 2. овог члана наступила тешка телесна повреда или нарушавање здравља или су учињена према малолетном лицу, учинилац ће се казнити затвором од три до пет година.
 • Ко прекрши мере заштите од насиља у породици које му је суд одредио на основу закона, казниће се затвором од три месеца до три године и новчаном казном.

Мере заштите од насиља у породици према Закону о спречавању насиља у породици су:

 • хитна мера учиниоцу насиља: мера привременог удаљења учиниоца из стана на 48 сати
 • хитна мера учиниоцу насиља: мера привремене забране учиниоцу да контактира жртву насиља и прилази јој на 48 сати.
 • јавни тужилац може да поднесе предлог суду да се хитне мере продуже, и суд их у случају потребе продужава на 30 дана.

Злоупотреба или злостављање детета обухвата све облике физичког или емоционалног злостављања, сексуалну злоупотребу, занемаривање или немаран поступак, као и комерцијалну или другу експлоатацију, што доводи до стварног или потенцијалног нарушавања дететовог здравља, угрожавања дететовог развоја или достојанства у оквиру односа који укључује одговорност, поверење или моћ.

Центар за социјални рад, као основна служба заштите деце и орган старатељства, има статус кључне институције у организовању и координацији процеса заштите деце која су жртве насиља, у коме учествују установе и појединци из различитих система – здравства, образовања, полиције, правосуђа, невладиних организација.

Први корак у заштити јесте откривање злостављања и занемаривања детета. Све особе које су у контакту са децом и посумњају на злостављање и занемаривање детета имају законску обавезу да то пријаве надлежном центру за социјални рад. Када пријава, било писмена било усмена, укључујући и разговор телефоном, стигне у центар за социјални рад, процењују се стање, ризици и потребе детета и породице.

Служба за заштиту деце и младих има конкретне задатке и овлашћења за примену неодложних мера правне и социјалне заштите детета које је изложено злостављању и занемаривању у оквиру породице. Према родитељима се примењују мере превентивног и корективног надзора над вршењем родитељског права, а ауколико је и поред њихове примене и даље присутна опасност по живот и здравље детета, долази до издвајања детета из природне породице и најчешће смештаја у хранитељску породицу. У тим случајевима орган старатељства, након констатовања да се ради о деци без адекватног родитељског старања, покреће судске поступке за делимично или потпуно лишење родитељског права. Примењује се мера старатељске заштите према детету. Само у изузетним случајевима реализује се смештај детета у установу социјалне заштите. Трајно збрињавање детета реализује се путем усвојења.

Уколико Ви или неко од чланова Ваше породице трпи било који од облика насиља у породици треба да урадите следеће:

 1. Позвати Полицију  (192) или отићи лично у најближу полицијску станицу
 2. Позвати или доћи лично у Центар за социјални рад Града Суботице, Шантићева 27, тел.: 024/548-220
 3. Уколико се насиље дешава над децом која похађају школу или предшколску установу обратити се педагошко-психолошкој служби установе
 4. За психолошку помоћ и подршку можете се обратити Центру за саветовање и подршку породици од 07 до 14 часова и 30 мин, тел.: 025/551-619 или СОС телефону од 17 часова, тел.: 024/553-000

Одређивање личног имена детета

Родитељи детета у обавези су да најкасније у року од 30 дана од дана рођења, детету одреде лично име и то пријаве матичару ради уписа у матичну књиигу рођених.
Уколико они не изврше своју обавезу у том року, кажњавају се новчаном казном, а чињеница рођења детета и лично име детета уписују се у матичну књигу рођених на основу решења које доноси центар за социјални рад.

За више информација обратите се директно Центру за социјални рад Града Суботице

Уверење органа старатељства да мајка или отац непосредно брине о детету

Уверење Центра за социјални рад Града Суботице да подносилац захтева за остваривање права на родитељски додатак непосредно брине о детету за које подноси захтев, да деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску породицу или дата на усвојење и да није лишен/а родитељског права у односу на децу претходног реда рођења, се прибавља службеним путем од стране Градске управе Града Суботице.

Уколико подносилац захтева не жели да прибавља документацију службеним путем, Уверење органа старатељства може лично прибавити, за шта је потребно да се обрати надлежном центру за социјални рад према месту пребивалишта.

За више информација обратите се директно Центру за социјални рад Града Суботице

Појачан надзор органа старатељства

Када надлежни суд изрекне малолетнику/ци меру појачаног надзора органа старатељства, центар за социјални рад спроводи васпитну меру. Стручни тим надлежног центра саставља план и програм реализације васпитне мере и редовно, најмање једном у шест месеци, обавештава суд о реализацији мере.
Реализација мере обавља се кроз информативне и саветодавне разговоре са малолетником/цом и родитељима, посете породици. Уколико у оквиру васпитне мере постоји посебна обавеза, стручни тим сарађује са другим институцијама. У зависности од тока реализације, центар за социјални рад може да предложи суду обуставу васпитне мере.