+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
PRAVA I USLUGE - SOCIJALNA ZAŠTITA

Novčana socijalna pomoć

Pravo na novčanu socijalnu pomoć pripada pojedincu, odnosno porodici, koji svojim radom, prihodima od imovine ili iz drugih izvora ostvaruju prihod manji od iznosa novčane socijalne pomoći utvrđenog Zakonom o socijalnoj zaštiti.
Pravo na novčanu socijalnu pomoć može ostvariti pojedinac, odnosno porodica:

 • ako nema drugih nepokretnosti, osim stambenog prostora koji odgovara potrebama pojedinca, odnosno porodice i zemljišta u površini do 0,5 hektara;
 • ako pojedinac, odnosno član porodice nije prodao ili poklonio nepokretnu imovinu ili se odrekao prava na nasleđivanje nepokretne imovine ili ako je protekao period u kojem bi, od tržišne vrednosti nepokretne imovine koju je prodao, poklonio ili se odrekao prava na nasleđivanje, mogao obezbeđivati pomoć u smislu ovog zakona;
 • ako pojedinac, odnosno član porodice ne poseduje pokretnu imovinu čijim korišćenjem ili otuđenjem, bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba, može da obezbedi sredstva u visini šestostrukog iznosa novčane socijalne pomoći, koja bi mu bila utvrđena u momentu podnošenja zahteva za novčanu socijalnu pomoć;
 • ako pojedinac, odnosno član porodice nije zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju.

Pravo na novčanu socijalnu pomoć može ostvariti i pojedinac koji je nesposoban za rad, odnosno porodica čiji su svi članovi nesposobni za rad ako pored stambenog prostora koji odgovara potrebama porodice imaju zemljište u površini do jednog hektara.

Pravo na novčanu socijalnu pomoć može ostvariti radno sposoban pojedinac, odnosno član porodice:

 • ako se nalazi na školovanju ili osposobljavanju za rad ili se vodi na evidenciji nezaposlenih lica;
 • ako nije odbio ponuđeno zaposlenje, radno angažovanje na privremenim, povremenim ili sezonskim poslovima, stručno osposobljavanje, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju ili osnovno obrazovanje;
 • ako mu radni odnos nije prestao njegovom voljom, njegovom saglasnošću ili njegovom krivicom, zbog disciplinske ili krivične odgovornosti, osim ako je od prestanka radnog odnosa proteklo godinu dana ili ako je po prestanku radnog odnosa nastupila nesposobnost za rad;
 • ako se sam stara o svom detetu sa smetnjama u razvoju tako da ne može da bude radno angažovan.


Pravo na uvećanu novčanu socijalnu pomoć

Pravo na uvećanu novčanu socijalnu pomoć ima pojedinac koji je nesposoban za rad, odnosno porodica čiji su svi članovi nesposobni za rad i jednoroditeljska porodica imaju pravo na uvećanu novčanu socijalnu pomoć. utvrđuje se tako što se pripadajući iznos novčanesocijalne pomoći za pojedinca, odnosno porodicu uvećava za 20%.

Za više informacija kao i o potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje prava obratite se direktno Centru za socijalni rad Grada Subotice.


Dodatak za pomoć i negu drugog lica

Pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica ima osoba kojoj je zbog prirode i težine stanja, telesnog ili senzornog oštećenja, intelektualnih poteškoća ili promena u zdravstvenom stanju neophodna nega i pomoć za obavljanje aktivnosti radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba.
Potreba za pomoći i negom utvrđuje se na osnovu propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica ima lice iz koje ostvaruje pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica, kod koga je utvrđeno telesno oštećenje od 100% po jednom osnovu ili da ima organski trajni poremećaj neurološkog i psihičkog tipa i lice koje ima više oštećenja, s tim da nivo oštećenja iznosi po 70% i više procenata po najmanje dva osnova.

Za više informacija obratite se direktno Centru za socijalni rad Grada Subotice.

Uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica

Pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica ima lice za koje je, na osnovu propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju, utvrđeno da ima telesno oštećenje od 100% po jednom osnovu ili da ima organski trajni poremećaj neurološkog ili psihičkog tipa i lice koje ima više oštećenja, s tim da nivo oštećenja iznosi po 70% i više procenata po najmanje dva osnova.

Za više informacija obratite se direktno Centru za socijalni rad Grada Subotice.

Usluga smeštaja

Usluga smeštaja obezbeđuje se smeštajem korisnika: u ustanovu socijalne zaštite ( domski smeštaj), u hraniteljsku porodicu za decu i mlade, za odrasle i starije ( srodničku ili drugu porodicu), prihvatilište i druge vrste smeštaja u skladu sa zakonom.

Domskim smeštajem korisniku se obezbeđuje stanovanje i zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, kao i zdravstvena zaštita.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na smeštaj odraslih i starih lica u ustanovu socijalne zaštite.

 1. Molba
 2. Izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih
 3. Fotokopija lične karte
 4. Fotokopija zdravstvene knjižice
 5. Uverenje o zdravstvenom stanju ( uključujući nalaz koprokulture, odnosno nalaz stolice i ATD nalaz, odnosno nalaz pluća)
 6. Poslednji ček od penzije
 7. Uverenje iz Katastra nepokretnosti
 8. Pravosnažna sudska odluka o izdržavanju od srodnika
 9. Potvrda o otvorenom tekućem računu
 10. Potvrda o izmirenim dugovanjima u banci

Pružanjem usluge porodičnog smeštaja deci i mladima se privremeno, do kraja završetka redovnog školovanja, odnosno do navršene 26. godine života, obezbeđuje nega, zaštita i uslovi za optimalan razvoj u porodičnom okruženju.

Porodičnim smeštajem odraslim i starijim osobama omogućava se održavanje ili poboljšanje kvaliteta života.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na porodični smeštaj odraslih i starih lica.

 1. Molba
 2. Fotokopija lične karte
 3. Fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih
 4. Dokaz o mesečnim prihodima
 5. Potvrda o imovini (uverenje iz Katastra)
 6. Lekarsko uverenje o zdravstvenom stanju
 7. Uverenje Policijske uprave da lice nije osuđivano
 8. Uverenje Osnovnog suda da se protiv podnosioca ne vodi istraga, odnosno da nije podignuta optužnica
 9. Potvrda da nije na evidenciji lica protiv koga je određena mera zaštite od nasilja u porodici ( pribavlja se u centru za socijalni rad)

Za više informacija obratite se direktno Centru za socijalni rad Grada Subotice.

Pravo na pomoć za osposobljavanje za rad

Pravo na pomoć za osposobljavanje za rad obuhvata podršku u obrazovanju i osposobljavanju za rad i priznaje se deci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim osobama sa invaliditetom koje se, prema psiho-fizičkim sposobnostima i godinama života, mogu osposobiti za rad a to pravo ne mogu da ostvare po drugom pravnom osnovu.

Pravo na pomoć za osposobljavanje za rad ostvaruje se u vidu trškova osposobljavanja za rad, troškova smeštaja u dom učenika, odnosno studenata ili internat, kao i u vidu naknade troškova prevoza.

Za više informacija obratite se direktno Centru za socijalni rad Grada Subotice.

Posebna novčana naknada

Pravo na posebnu novčanu naknadu ima jedan od roditelja koji nije u radnom odnosu, a koji najmanje 15 godina neposredno neguje svoje dete koje je ostvarilo pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, ima pravo na posebnu novčanu naknadu u vidu doživotnog mesečnog primanja u visini najniže penzije u osiguranju zaposlenih, kad navrši opšti starosni uslov za ostvarivanje penzije prema propisima o penzijskom i invalidkom osiguranju, ako nije ostvarilo pravo na penziju. Ako roditelj ostvari pravo na penziju nakon sticanja prava na posebnu novčanu naknadu, ima pravo izbora između penzije ili posebne novčane naknade.

Za više informacija obratite se direktno Centru za socijalni rad Grada Subotice.

Jednokratna novčana pomoć

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć, po proceni centra za socijalni rad, imaju pojedinci i porodice koje se nalaze u stanju trenutne potrebe ili u izuzetno teškoj situaciji koju ne mogu samostalno prevazići, a tiču se zadovoljavanja osnovnih životnih potreba, postpenalne zaštite, prihvatu po prestanku smeštaja i u drugim slučajevima. Pod zadovoljavanjem osnovnih životnih potreba smatra se nabavka namirnica, a izuzetno, nabavka neophodne garderobe i zadovoljavanje drugih potreba izazvanih specifičnim stanjem ili situacijom ( bolest, teška invalidnost i sl. )

Za više informacija obratite se direktno Centru za socijalni rad Grada Subotice.

Oprema korisnika za smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili drugu porodicu

Pravo na opremu za smeštaj u ustanovu socijalne zaštite, odnosno drugu porodicu ima lice koje se upućuju na smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili drugu porodicu, a tu opremu ne može obezbediti sam, niti je mogu obezbediti srodnici koji su u skladu sa kojim se uređuju porodični odnosi obavezni da učestvuju u njegovom izdržavanju.

Za više informacija obratite se direktno Centru za socijalni rad Grada Subotice.

Pomoć u naturi

Pomoć u naturi odnosi se na besplatan obrok, pakete hrane, pakete higijene, ogrev.

Pravo na besplatni obrok ima lice koje je korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć kao i druga lica u stanju socijalne potrebe, po stručnoj proceni centra za socijalni rad, a na osnovu prethodno usaglašenog plana aktivnosti „Narodne kuhinje“ za svaku narednu kalendarsku godinu između Centra za socijalni rad, Crvenog krsta Srbije- Crveni krst Vojvodine- Crveni krst Subotice, i sekretarijata Gradske uprave nadležnog za poslove društvenih delatnosti.

Korisnicima prava na novčanu socijalnu pomoć i drugim licima u stanju socijalne potrebe ukoliko nisu korisnici besplatnog obroka narodne kuhinje, radi očuvanja minimalne egzistencije, obezbeđuje se, po pravilu, jednom godišnje pomoć u vidu paketa hrane. Pravo na pakete hrane priznaje se na osnovu kriterijuma koji utvrđuje centar za socijalni rad, a na osnovu predloga stručnih radnika ustanove i inicijative mesnih zajednica. Pravo na pakete higijene ima lice, odnosno porodica korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć i druga lica u stanju socijalne potrebe po stručnoj proceni centra za socijalni rad.

Korisnicima prava na novčanu socijalnu pomoć i drugim licima u stanju socijalne potrebe radi očuvanja minimalne egzistencije, obezbeđuje se jednom godišnje pomoć u vidu ogreva. Pravo na pomoć u ogrevu priznaje se na osnovu kriterijuma koji utvrđuje centar za socijalni rad, a na osnovu predloga stručnih radnika ustanove i inicijative mesnih zajednica.

Za više informacija obratite se direktno Centru za socijalni rad Grada Subotice.

Pravo na naknadu troškova sahranjivanja

Pravo na naknadu troškova sahranjivanja obezbeđuje se za :

1.lica u stanju socijalne potrebe koja su u momentu smrti imala prebivalište na teritoriji Grada, a koja nemaju srodnike ili lica koja su bila dužna da ih izdržavaju ili da obezbede njihovo sahranjivanje, ili su ta lica odbila da izvrše sahranjivanje.
2.neidentifikovana lica i lica za koja se ne može utvrditi poslednje mesto prebivališta, a koja su umrla ili su posmrtni ostaci istih nađeni na teritoriji Grada

Sahranjivanje lica izvršava javno komunalno preduzeće „Pogrebno“ Subotica, po nalogu centra za socijalni rad.

Za više informacija obratite se direktno Centru za socijalni rad Grada Subotice.

Izuzetne i interventne novčane pomoći

Pravo na izuzetnu novčanu pomoć mogu ostvariti lica sa izraženim zdravstvenim problemima, samohrani roditelji i pojedinci i porodice koje ne ispunjavaju uslove za priznavanje prava na novčanu socijalnu pomoć, a po rešenju Centra za socijalni rad, u trajanju do 12 meseci, uz obaveznu šestomesečnu reviziju.

Interventna novčana pomoć obezbeđuje se pojedincu ili porodici koji se nalaze u stanju trenutne potrebe ili izuzetno teškoj situaciji odnosno stambene ugroženosti koju ne mogu samostalno prevazići, a izazvana je požarom, poplavom ili drugim događajem u kome je potpuno uništen ili znatno oštećen objekat koji koristi pojedinac odnosno porodica.

Za više informacija obratite se direktno Centru za socijalni rad Grada Subotice.

Lični pratilac deteta

Lični pratilac deteta dostupan je detetu sa invaliditetom odnosno smetnjama u razvoju, kome je potrebna podrška za zadovoljavanje osnovnih potreba u svakodnevnom životu u oblasti kretanja, održavanja lične higijene, hranjenja, oblačenja i komunikacije sa drugima, pod uslovom da je uključeno u vaspitno-obrazovnu ustanovu, odnosno školu, do kraja redovnog školovanja, uključujuči završetak srednje škole.

Svrha angažovanja ličnog pratioca je pružanje detetu odgovorajuće individualne podrške radi uključivanja u redovno školovanje, i aktivnosti u zajednici, radi uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti.

Pružalac usluge se obezbeđuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast socijalne zaštite.

Pravo na ličnog pratioca utvrđuje se na osnovu mišljenja komisije Grada nadležne za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu odnosno učeniku.

Za više informacija obratite se direktno Centru za socijalni rad Grada Subotice.

Personalna asistencija

Usluge personalne asistencije dostupne su punoletnim licima sa invaliditetom sa procenjenim I i II stepenom podrške, koja ostvaruju pravo na uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć, imaju sposobnosti za samostalno donošenje odluka, radno su angažovana ili aktivno uključena u rad različitih udruženja, sportskih društava, političkih partija i drugih oblika društvenog angažmana, odnosno uključene su u redovni ili individualni obrazovni program.

Pod podrškom I stepena podrazumeva se da korisnik nije sposoban da se samostalno brine o sebi i uključi u aktivnosti dnevnog života u zajedici, zbog čega mu je potrebno fizičko prisustvo i kontinuirana pomoć drugog lica.

Pod podrškom II stepena podrazumeva se da korisnik može da se brine o sebi i da se uključi u aktivnosti dnevnog života u zajednici uz fizičko prisustvo i pomoć drugog lica.

Svrha usluge personalne asistencije je pružanje odgovarajuće individualne praktične podrške koja je korisniku neophodna za zadovoljavanje ličnih potreba i uključivanje u obrazovne, radne i društvene aktivnosti u zajednici, radi uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti.

Pružalac usluge se obezbeđuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast socijalne zaštite.

Personalni asistent ne može biti član porodičnog domaćinstva u kome živi korisnik, srodnik u prvoj liniji kao ni rođeni brat i sestra, odnosno brat i sestra po ocu ili majci korisnika.

Za više informacija obratite se direktno Centru za socijalni rad Grada Subotice.