+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
SZOCIÁLIS VÉDELEM

Pénzbeli szociális segély

Pénzbeli szociális ellátásra jogosultak azok az egyének és családok, melyek munkával szerzett, illetve vagyonból vagy más forrásból megvalósított jövedelme alacsonyabb a szociális védelemről szóló törvénnyel megszabott pénzbeli szociális segély összegénél.
Pénzbeli szociális ellátásra jogosul az egyén illetve család:

 • ha tulajdonában nincs más ingatlan azon a lakóingatlanon kívül, amely megfelel az egyén illetve család lakhatási szükségleteinek, és 0,5 hektárt meghaladó földterület;
 • ha az egyén vagy a család tagja nem adott el vagy ajándékozott el ingatlant, vagy nem mondott le ingatlan öröklési jogáról , vagy ha már letelt az az időszak, amelyben az eladott ill. elajándékozott ingatlan piaci értékéből biztosíthatta az e törvény értelmében fizetett segélyt;
 • ha az egyén illetve család valamely tagjának tulajdonában nincs olyan ingóság, melynek használatával vagy értékesítésével, az alapvető életszükségletek kielégítésének veszélyeztetése nélkül tudna biztosítani akkora összeget, ami a pénzbeli szociális segély iránti kérelem benyújtása idején megállapított szociális támogatás hatszoros értékének felelne meg;
 • ha az egyén illetve a családtagok nem kötöttek eltartási szerződést .
 • Pénzbeli szociális segélyre jogosul a munkaképtelen egyén is, illetve az a család, melynek valamennyi tagja munkaképtelen, ha a lakóingatlan mellet, amely megfelel a család lakhatási igényeinek, tulajdonukban legfeljebb egy hektárnyi földterület van.
 • Pénzbeli szociális támogatásban részesülhet a munkaképes egyén vagy családtag:
 • ha iskolába vagy szakmai képzésre jár, vagy szerepel a munkanélküliek nyilvántartásában;
 • ha nem utasított vissza felkínált munkaviszonyt, ideiglenes, időszakos vagy idény jellegű alkalmazást, szakmai képzést, átképzést, kiegészítő vagy alapszintű képzést;
 • ha munkaviszonya nem saját akaratából, a beleegyezésével vagy az ő hibájából, fegyelmi vagy büntetőjogi felelősségéből szűnt meg, kivéve ha a munkaviszony megszűnésétől már egy év eltelt, vagy ha a munkaviszonyt megszűntét követően munkaképtelenné vált;
 • ha egyedül gondoskodik fejlődési zavarokkal küzdő gyermekéről, és nem tud dolgozni.

Az emelt összegű szociális segélyre való jogosultság

Emelt összegű szociális segélyre jogosult a munkaképtelen egyén, illetve az a család, melynek minden tagja munkaképtelen, és az egyedülálló szülők. Az emelt összegű szociális támogatás összege az egyéneknek illetve családoknak járó pénzbeli szociális segély 20%-kal megnövel összegének felel meg.

További tájékoztatás és az igényléshez szükséges dokumentációval kapcsolatos információk közvetlenül Szabadka Város Szociális Központjától kérhetők.

Ápolási díj

Ápolási díjra az a személy jogosul, aki állapotának természete és súlyossága, testi, érzékszervi vagy értelmi fogyatékossága, illetve egészségének megromlása folytán ápolásra szorul, és az alapvető létszükségletek kielégítését célzó mindennapi teendők elvégzéséhez segítségre van szüksége.
Az ápolás és gondozás szükségességét a nyugdíj- és rokkantságbiztosítási előírások alapján határozzák meg.
Emelt összegű ápolási díjra jogosult az a személy, akinél 100%-os testi fogyatékosságot állapítottak meg, tartós idegi vagy pszichés eredetű szervi elváltozásban szenved, és az a személy, akinek több sérülése van azzal, hogy a sérülések mértéke legalább két alapon 70% vagy annál magasabb.

További tájékoztatás közvetlenül Szabadka Város Szociális Központjától kérhető.

Emelt összegű ápolási díj

Emelt összegű ápolási díjra jogosult az a személy, akinél a nyugdíj- és rokkantságbiztosítási előírások alapján 100%-os testi fogyatékosságot állapítottak meg, tartós idegi vagy pszichés eredetű szervi elváltozásban szenved, és az a személy, akinek több sérülése van azzal, hogy a sérülések mértéke legalább két alapon 70% vagy annál magasabb.

További tájékoztatás közvetlenül Szabadka Város Szociális Központjától kérhető.

Elhelyezés

Az elhelyezés az ellátottak elhelyezését jelenti:  szociális intézményben (szociális otthonban), gyermekek esetében nevelőcsaládnál, felnőttek és idősek esetében rokon vagy más családnál, átmeneti menedék otthonban vagy az elhelyezés más formája, a törvénnyel összhangban.
Az otthonokban elhelyezett ellátottaknak lakhatást, az alapvető létszükségletek kielégítését és egészségügyi ellátást biztosítunk.
A felnőttek és időskorúak szociális intézményi elhelyezéséhez szükséges dokumentáció:

 1. Kérvény
 2. Születési vagy házassági anyakönyvi kivonat
 3. A személyi igazolvány fénymásolata
 4. Az egészségügyi kártya fénymásolata
 5. Az egészségi állapotra vonatkozó igazolás (széklet- és tüdővizsgálattal)
 6. Az utolsó havi nyugdíjszelvény
 7. Az ingatlan-nyilvántartó igazolása
 8. Jogerős bírósági döntés a rokonok általi eltartásról
 9. Folyószámla megnyitására vonatkozó igazolás
 10. Igazolás a banki tartozások kiegyenlítéséről

A családoknál való elhelyezéssel a gyermekeknek és fiataloknak ideiglenesen, rendes iskoláztatásuk befejezéséig ill. 26. életévük betöltéséig családi környezetben biztosítjuk a gondoskodást, védelmüket és az optimális fejlődésükhöz szükséges feltételeket.
A felnőttek és időskorúak családnál való elhelyezésével életminőségük megtartását illetve javítását biztosítjuk.
A felnőttek és időskorúak családi elhelyezéséhez szükséges dokumentáció:

 1. Kérvény
 2. A személyi igazolvány fénymásolata
 3. A születési anyakönyvi kivonat fénymásolata
 4. A havi jövedelmekre vonatkozó bizonyíték
 5. Vagyoni helyzet igazolása (kataszteri igazolás)
 6. Az egészségi állapotra vonatkozó igazolás
 7. A rendőrkapitányság igazolása a büntetlen előéletről
 8. Az alapfokú bíróság igazolása arra vonatkozóan, hogy a személy ellen nem folyik vizsgálat illetve hogy ellene nem emeltek vádat
 9. Igazolás arról, hogy nem szerepel azon személyek nyilvántartásában, akik ellen családi erőszak miatt távoltartási végzést hoztak (a szociális központtól kell beszerezni)

További tájékoztatás közvetlenül Szabadka Város Szociális Központjától kérhető.

Képzési támogatásra való jogosultság

A képzési támogatásra való jogosultság magába foglalja a képzésben és a munkára való képesítésben nyújtott támogatást, amire azok a fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek és fiatalok, illetve fogyatékkal élő felnőttek jogosulnak, akik szellemi és fizikai képességeiknek és életkoruknak megfelelően kiképezhetőek munkavégzésre, és a támogatásra más alapon nem szerezhetnek jogot.
A képzési támogatásra való jogosultság a képzés költségeinek, a kollégiumi elhelyezés költségeinek illetve az útiköltségeknek a megtérítésben nyilvánul meg.

További tájékoztatás közvetlenül Szabadka Város Szociális Központjától kérhető.

Különleges pénzbeli ellátás

Különleges pénzbeli ellátásra jogosul az a szülő, aki nincs munkaviszonyban, és legalább 15 éve ápolja gyermekét, aki emelt összegű ápolási díjban részesül, továbbá a legalacsonyabb nyugdíj összegének megfelelő különleges pénzbeli ellátásra jogosul élethosszig tartó havi ellátás formájában, amikor eléri a nyugdíj- és rokkantsági biztosításról szóló jogszabályok szerinti általános nyugdíjkorhatárt, ha nem érvényesítette a nyugdíjhoz való jogát. Ha a szülő akkor szerez jogot a nyugdíjra, miután már különleges pénzbeli ellátásban részesül, választhat hogy a továbbiakban nyugdíjban vagy különleges pénzbeli ellátásban kíván-e részesülni.

További tájékoztatás közvetlenül Szabadka Város Szociális Központjától kérhető.

Egyszeri pénzsegély

Egyszeri pénzsegélyre – a szociális központ becslése szerint azok az egyének és családok jogosulnak, akik pillanatnyilag rászorulnak vagy olyan rendkívül nehéz helyzetben vannak, amit önerőből nem tudnak megoldani, és ami az alapvető életfeltételek biztosítását, a büntetés letöltését követő védelmet, az intézményes elhelyezés megszűnte utáni befogadást érinti, illetve más esetekben. Az alapvető életfeltételek biztosítása az élelmiszerek beszerzésére, kivételesen a szükséges ruházat és sajátságos állapot vagy élethelyzet (betegség, súlyos testi fogyaték, stb.) következtében fellépő egyéb igények kielégítésére vonatkozik.

További tájékoztatás közvetlenül Szabadka Város Szociális Központjától kérhető.

Használati eszközök intézményi vagy családi elhelyezéshez

Használati eszközökre intézményi vagy családi elhelyezéshez az a személy jogosul, akit szociális intézményi vagy családi elhelyezésre utaltak és ehhez saját maga nem tud használati eszközöket biztosítani, és azt számára azok a rokonok sem tudják biztosítani, akik a családi viszonyokat szabályozó törvény értelmében kötelesek részt vállalni eltartásában.

További tájékoztatás közvetlenül Szabadka Város Szociális Központjától kérhető.

Természetbeni támogatás

A természetbeni támogatás az ingyenes ebédet (népkonyha szolgáltatást), az élelmiszercsomagokat, tisztasági csomagokat és a tüzelőanyagot foglalja magában.
Ingyenes ebédre jogosulnak a pénzbeli szociális támogatásban részesülő személyek és más rászorulók a szociális központ szakmai véleménye alapján, miután a szociális központ, a Szerbiai Vöröskereszt szabadkai egysége és az önkormányzat társadalmi ügyekben illetékes titkárság összehangolták a népkonyhának a következő naptári évre vonatkozó tevékenységi tervét.
A pénzbeli szociális támogatásban részesülő személyek és más rászorulók, ha nem veszik igénybe a népkonyha szolgáltatást, minimális egzisztenciájuk fenntartása érdekében, szabály szerint évente egyszer élelmiszer csomagot kapnak. Az élelmiszercsomagra való jogosultság a szociális központ által megszabott kritériumok alapján ismerhető el, az intézmény szakmunkatársainak javaslata alapján és a helyi közösségek kezdeményezésére. Tisztasági csomagot a pénzbeli szociális támogatásban részesülő családok és más rászorulók kaphatnak, a szociális központ szakmai véleménye alapján.
A pénzbeli szociális támogatásban részesülő személyeknek és más rászorulóknak, minimális létszükségleteik megtartása érdekében évente egyszer tüzelőanyagot biztosítunk. A tüzelőanyag formájában nyújtott segélyre való jogosultság a szociális központ által megszabott kritériumok alapján ismerhető el, az intézmény szakmunkatársainak javaslata alapján és a helyi közösségek kezdeményezésére.

További tájékoztatás közvetlenül Szabadka Város Szociális Központjától kérhető.

Temetési költségek megtérítésére való jogosultság

A temetési költségek megtérítésére jogosultak:
1.azok a rászoruló személyek, akik haláluk idején az önkormányzat területén éltek, és nincs rokonuk vagy olyan hozzátartozójuk, aki a törvény értelmében köteles volt eltartani és eltemettetni, vagy azok a személyek megtagadták eltemettetését.
2.azok az azonosítatlan személyek, akiknek utolsó lakhelyét nem lehet megállapítani, és az önkormányzat területén hunytak el illetve földi maradványaikat itt találták meg

A fent leírt személyeket a szabadkai Temetkezési Kommunális Közvállalat temeti el, a szociális központ utasítására.

További tájékoztatás közvetlenül Szabadka Város Szociális Központjától kérhető.

Rendkívüli és sürgős pénzsegélyek

Rendkívüli pénzsegélyben a súlyos egészségügyi problémákkal küzdő személyek, egyedülálló szülők és olyan személyek vagy családok részesülhetnek, akik nem jogosulnak szociális segélyre, a szociális központ határozata alapján, legfeljebb 12 hónapig, amit hat hónap után kötelezően felül kell vizsgálni.
Sürgős pénzsegélyben részesülhetnek azok az egyének vagy családok, kiknek háza ill. lakása tűz, árvíz vagy más esemény következtében teljesen vagy jelentős mértékben megrongálódott, így hajléktalanná váltak és olyan pillanatnyi szükséghelyzetbe vagy rendkívül súlyos helyzetbe kerültek, amit önerőből nem tudnak megoldani.    

További tájékoztatás közvetlenül Szabadka Város Szociális Központjától kérhető.

Gyermek személyi segítője 

Személyi segítőre azok a fogyatékkal élő és a fejlődési zavarokkal küzdő gyerekek jogosulnak, kiknek támogatásra van szükségük alapvető, mindennapi teendőik ellátásában, vagyis segíteni kell őket a mozgásban, tisztálkodásban, étkezésben, öltözködésben és a másokkal folytatott kommunikációban, azzal a feltétellel, hogy iskolába jár, rendes iskoláztatásának végéig, beleértve a középiskolát is.
A személyi segítő alkalmazásá a szociális védelemről szóló törvénybe előírtak szerint történik.
A személyi segítő szolgáltatás üzemeltetője illetve a programtevékenységek megvalósítója a szociális központ. A személyi segítői program akkreditálásáig a szolgáltatást a központ pénzsegély formájában nyújtja, a személyi segítők szolgáltatásának társfinanszírozására.
A személyi segítőre való jogosultságot az önkormányzatnak a kiegészítő oktatási, egészségügyi vagy szociális támogatás szükségességét felmérő bizottsága határozza meg.

További tájékoztatás közvetlenül Szabadka Város Szociális Központjától kérhető.

Személyi asszisztensek

Az I. és II. osztályba sorolt személyi asszisztensi szolgáltatásra azok a fogyatékkal élő nagykorú személyek jogosultak, akik emelt összegű ápolási díjban részesülnek, képesek az önálló döntéshozatalra, munkaviszonyban vannak vagy aktívan részt vesznek a különféle egyesületek, sportegyesületek, politikai pártok és a közösségi tevékenység egyéb formáinak tevékenységében.
Az I. osztályba sorolt szolgáltatás azt jelenti, hogy a fogyatékkal élő személy nem képes önállóan gondoskodni magáról, beleértve a közösségben folyó napi tevékenységeket, és emiatt más személy folyamatos jelenlétére és segítségére van szüksége.
A II. osztályba sorolt szolgáltatás azt jelenti, hogy a fogyatékkal élő személy másik személy jelenlétével és segítségével képes önállóan gondoskodni magáról és bekapcsolódni a közösségben folyó napi tevékenységekbe.
A személyi asszisztensi szolgáltatás célja olyan megfelelő, egyénre szabott, gyakorlati segítséget nyújtani, amire az ellátottnak szüksége van személyi szükségleteinek kielégítéséhez és az oktatási, munka és közösségi tevékenységekbe való bekapcsolódásához, a minél nagyobb fokú önállóság érdekében.
A személyi segítő alkalmazásá a szociális védelemről szóló törvénybe előírtak szerint történik..
Személyi asszisztens nem lehet az ellátott családtagja, egyenes ági rokona, édestestvére vagy féltestvére.

További tájékoztatás közvetlenül Szabadka Város Szociális Központjától kérhető.