+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
PRAVA I USLUGE -SAVETOVANjE, PSIHOTERAPIJA I EDUKACIJA

U Centru za socijalni rad Grada Subotice savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge pružaju se u okviru Centra za savetovanje i podršku porodici i Centra za savetovanje i prevenciju problema u ponašanju dece i mladih.

Centar za savetovanje i podršku porodici

Centar za savetovanje i podršku porodici se bavi pružanjem savetodavno- terapijskih usluga pojedincima, bračnim parovima, roditeljima i porodicama u razrešavanju: emocionalnih teškoća, problema u partnerskom odnosu, teškoća i problema u porodičnim odnosima, vaspitnih teškoća, problema sazrevanja i odrastanja, problema u odnosu sa drugim ljudima u socijalnom okruženju.

U radu sa individuama, parovima i porodicom integrišemo razna znanja i psihoterapijske tehnike prateći svoje klijente i njihove potrebe. Verujemo da svaka individua ima svoj pristup, tempo i očekivanja vezana za ličnu psihoterapiju i savetovanja. Naš pristup podrazumeva poštovanje toga ali i postepeno osvešćivanje i suočavanje u interesu i na dobrobit svakog klijenta. Najviše se oslanjamo na prihvatanje i razumevanje klijenta, empatiju, ravnopravnu komunikaciju, pristupačnost i neposrednost uz razumne granice i podsticanje lične odgovornosti za savetovanje i psihoterapiju.

Vrednosti kojima se rukovodimo u našem Centru su usmerenost na klijenta, poverljivost i etičnost, poštovanje i posvećenost dobrobiti klijenata, pružanje jasnih i istinitih informacija i fleksibilnost.

Centar za savetovanje i podršku porodici čine tri stručna radnika: dva psihologa od kojih je jedan rukovodilac Službe za lokalne usluge i socijalni radnik - posebno obučeni za savetodavni rad (psihodramski i sertifikovani TA savetnici)

CENTAR ZA SAVETOVANjE I PODRŠKU PORODICI
Šantićeva 27/ 1 sprat
Tel: 024/ 551-619
e-mail: savetovaliste@csrsu.org.rs

DOLAZAK JE POTREBNO ZAKAZATI ! UPUT NIJE POTREBAN!

Naše radno vreme je od 07 do14 časova i 30 minuta svakog radnog dana.

Savetodavno-terapijski rad se odvija na srpskom i mađarskom jeziku.

SVE USLUGE KOJE PRUŽAMO GRAĐANIMA NA PODRUČJU GRADA SUBOTICE SU BESPLATNE!

TAJNOST I POVERLjIVOST RAZGOVORA JE ZAGARANTOVANA!

Centar za savetovanje i prevenciju problema u ponašanju dece i mladih

Centar za savetovanje i prevenciju problema u ponašanju dece i mladih je usluga sistema socijalne zaštite kojom se pruža pomoć i podrška deci i mladima koji ispoljavaju probleme u ponašanju ili ne umeju da na adekvatan način zadovolje svoje potrebe ili ih zadovoljavaju na društveno neprihvatljiv način, kao i njihovim roditeljima i starateljima.

Cilj je da kroz uslugu Centra za savetovanje i prevenciju problema u ponašanju dece i mladih, omogućimo deci i mladima, da na adekvatan način zadovolje svoje potrebe i time se razviju u zadovoljne i lično i društveno odgovorne osobe, a porodici korisnika pruža se podrška i prilika da razviju konstruktivne odnose.

U okviru rada Centra za savetovanje i prevenciju problema u ponašanju dece i mladih, Centar za socijalni rad kao organ starateljstva će u svojoj nadležnosti sprovoditi i izvršenje posebnih obaveza iz Zakona o maloletnim učiniocima krivičnog dela i krivično pravnoj zaštiti maloletnog lica.

CENTAR ZA SAVETOVANjE I PREVENCIJU PROBLEMA U PONAŠANjU DECE I MLADIH
Somborski put br.33, privremeno na adresi Šantićeva 27
Tel/fax: 024/ 4562 112, 024/548-220, lokal 121
e-mail:dnevni.centar@csrsu.org.rs

SVE USLUGE KOJE PRUŽAMO NAŠIM KORISNICIMA NA PODRUČJU GRADA SUBOTICE SU BESPLATNE UZ ZAGARANTOVANU PROFESIONALNU TAJNU!