+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
КОРИСНИЦИ

Корисници Центра, према старосним групама, могу бити деца ( до 17 година старости), млади ( од 18 до 25 година старости), одрасли ( од 26 до 64 године старости)  и старији ( преко 65 година старости)
Када је реч о деци и младима центар за социјални рад  пружа помоћ деци без родитељског старања, жртвама злостављања и грубог занемаривања, деци из породица са поремећинм односима, деци и младима са поремећајима у понашању, као и деци и младима са инвалидитетом, итд.
Центар за социјални рад пружа помоћ одраслим и старијим особама, особама са инвалидитетом, материјално угроженим појединцима и породицама, жртвама насиља у породици, остарелим особама, итд.

Деца и млади

Централно место делатности центра за социјални рад представља заштита деце и младих. Било да се ради о процени подобности родитеља током развода брака, или о процени потенцијалних усвојитеља, или о процени личности и социјалног контекста малолетне особе у поступку пред судом, наши стручни радници у први план стављају најбољи интерес детета или младе особе.
Превасходност најбољих интереса детета или младе особе подразумева да најбољи интереси детета имају предност над интересима родитеља, односно старатеља, установе или заједнице, у ситуацијама када се ови интереси разликују.
Партиципација детета или младе особе обезбеђује се тако што они треба да буду питани, да добију адекватне информације и могућност да изразе своје жеље, ставове и мишљење о свим питањима која их се тичу, и у свим фазама процеса заштите, и то на начин који одговара њиховом узрасту и разумевању ситуације.
Рад на заштити деце и младих првенствено је усмерен ка следећим групама корисника:

 • Деци без родитељског старања
 • Деци која су жртве злостављања и грубог занемаривања
 • Деци и младима из породица са поремећеним односима
 • Деци и младима са поремећајима у понашању
 • Деци и младима са инвалидитетом
Одрасли и старији

Центар за социјални рад велики део нормативно утврђених обавеза реализује према пунолетним корисницима, међу којима су материјална подршка, институционална и ванинституционална заштита и пружање разних видова породично-правне заштите.
Неопходност континуиране и организоване активности у заштити старих произилази како из општих и појединачних карактеристика старења и старости, тако и њиховог укупног социоекономског положаја. Услед пада животног стандарда заштитна улога породице слаби, те се и подршка социјалних институција помера ка решавању угрожености елементарних животних потреба.
Трендови маргинализације који се огледају у феномену старачке усамљености, погоршању материјалног положаја старих и слабљењу интеграције старих у друштвени живот, захтевају озбиљан друштвени однос према обезебеђивању социјалне сигурности овог дела популације.
Рад на заштити одраслих и старих првенствено је усмерен ка следећим групама корисника:    Одраслим лицима са породичним проблемима

 • Ментално недовољно развијеним одраслим лицима
 • Душевно оболелим лицима
 • Одраслим лицима са асоцијалним понашањем
 • Одраслим незбринутим лицима
 • Остарелим лицима без породичног старања
 • Лицима у стању социјалне потребе затеченим на територији Града Суботице