+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE

Služba za pravne poslove obavlja upravno-pravne poslove za građane u postupcima ostvarivanja prava iz oblasti socijalne zaštite i sve pravne poslove u nadležnosti organa starateljstva.

U sastavu Službe za pravne poslove funkcionišu i Kancelarija za materijalna davanja i Prijemna kancelarija Centra za socijani rad Grada Subotice. Službu za pravne poslove čini 5 stručnih radnika za upravno-pravne poslove, 4 voditelja slučaja u Kancelariji za materijalna davanja, stručni radnik u Prijemnoj kancelariji, 3 referenta za pravne, kadrovske i administrativne poslove i  jedan rukovodilac Službe. 

Rukovodilac Službe za pravne poslove je Mario Šili, dipl.pravnik, tel.: 024/548-220, lokal 108 i 024/4156-968   

Biografije:

MARIO ŠILI - rukovodilac Službe za pravne poslove- rođen 1988.godine u Subotici, po zanimanju diplomirani pravnik.Zvanje diplomiranog pravnika stekao 2011.godine na Pravnom fakultetu na Univerzitetu u Novom Sadu.Zaposlen u Centru za socijalni rad Grada Subotice od 2013.godine. Trenutno raspoređen u Službi za pravne poslove na poslovima Rukovodioca Službe za pravne poslove .Poseduje Licencu za obavljanje pravnih poslova od 2013.godine. Telefon: 024/548-220, lokal 108 i 024/4156-968

SAVA TABAKOVIĆ - stručni radnik za upravno-pravne poslove-  rođ. 1960. godine u Bileći, po zanimanju dipl.pravnik. Pravni fakultet završila u Sarajevu 1985.godine. Zaposlena u Centru za socijalni rad od 1992. godine na poslovima stručnog radnika na upravno-pravnim poslovima. Poseduje licencu za obavljanje pravnih poslova socijalne zaštite od 2013. godine. Telefon: 024/548-220, lokal 105

STANIJA PERIĆ - stručni radnik za upravno-pravne poslove- rođ. 1961. godine u Brčkom, po zanimanju dipl.pravnik. Pravni fakultet završila u Banja Luci 1986.godine. Zaposlena u Centru za socijalni rad od 1996. godine na poslovima stručnog radnika na upravno-pravnim poslovima. Poseduje Licencu za obavljanje pravnih poslova socijalne zaštite od 2013. godine. Telefon: 024/548-220, lokal 106

OLIVER UZELAC - stručni radnik za upravno-pravne poslove-  rođen 1959. godine. Zasnovao je radni odnos 1998. godine u Centru za socijalni rad Grada Subotice gde i danas radi. U navedenom periodu je obavljao pravne poslove i to uglavnom poslove vođenja upravnog postupka koji se odnose na ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć i dodatak za pomoć i negu drugog lica, a navedene poslove i danas radi. Licencu za obavljanje gore navedenih poslova je dobio 2013. godine.Telefon: 024/548-220, lokal 130 i 024/4156-982

RADMILA RADULOVIĆ - stručni radnik za upravno-pravne poslove- rođena 1968. godine u Nevesinju, po zanimanju dipl.pravnik. Pravni fakultet završila u Mostaru 1991. godine. Zaposlena u Centru za socijalni rad Grada Subotice od 1999. godine na poslovima stručnog radnika na upravno-pravnim poslovima. Poseduje licencu za obavljanje pravnih poslova socijalne zaštite od 2013. godine. Telefon: 024/548-220, lokal 129

ANDREA UGRI  - stručni radnik za upravno-pravne poslove – rođena 1986. godine u Subotici, po zanimanju diplomirani pravnik. Zvanje diplomiranog pravnika stekla je 2010. godine na Fakultetu državnih i pravnih nauka Naučnog univerziteta u Pečuju, Mađarska. Zaposlena u Centru za socijalni rad Grada Subotice od 2019. godine. Trenutno raspoređena u Službi za pravne poslove na poslovim stručnog radnika na upravno-pravnim poslovima. U postupku je licenciranja od septembra 2019. godine.

MELITA PAVLOVIĆ - voditelj slučaja u Kancelariji za materijalna davanja- rođena 1966. u Subotici. Zvanje socijalnog radnika stekla na Višoj školi za socijalne radnike u Beogradu 1990. godine. Poseduje Sertifikat o završenoj edukaciji za vođenje slučaja od 2013. godine. Zaposlena u Centru za socijalni rad Grada Subotice od 2004. godine. Poseduje Licencu za obavljanje osnovnih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti od 2013.Telefon: 024/548-220, lokal 118 i 024/4156-981

GABRIELLA KNOHL - voditelj slučaja u Kancelariji za materijalna davanja-  rođena 1979.godine u Subotici. Zvanje dipl.soc.radnika je stečeno na Učiteljskom fakultetum u Đeru (Mađarska) 2003. godine. Poseduje sertifikat o završenoj edukaciji voditelja slučaja od 2013.godine. Zaposlen je u Centru za socijalni rad Grada Subotice od 2008.godine. Poseduje licencu za obavljanje osnovnih poslova u socijalnoj zaštiti od 2013. godine. Telefon: 024/548-220, lokal 127 i 024/4156-980

NORBERT ĐURČIK - voditelj slučaja u Kancelariji za materijalna davanja- rođen u Senti. Zvanje diplomiranog socijalnog radnika stekao na Fakultetu za socijalni rad Univerziteta u Segedinu, Segedin, Mađarska, 2013.godine. Poseduje sertifikat o završenoj edukaciji voditelja slučaja od 2016. godine. Poseduje licencu za obavljanje osnovnih poslova u socijalnoj zaštiti od 2016. godine. Telefon: 024/548-220, lokal 116 i 024/4156-978

SENKA STEVOVIĆ - voditelj slučaja u Kancelariji za materijalna davanja- rođena 1958. godine u Feketiću. Završila Višu školu za socijalne radnike u Beogradu 1981. godine. Radila u SIZ-u za socijalnu zaštitu i od 1983. godine zaposlena u Centru za socijalni rad Grada Subotice. Poseduje licencu za obavljanje osnovnih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti od 2013. godine. Telefon: 024/548-220, lokal 113 i 024/4156-979

ZORICA ĐAKOVIĆ – stručni radnik u prijemnoj kancelariji u Službi za pravne poslove- profesor pedagogije i psihologije, zaposlena u Centru za socijalni rad Grada Subotice od 01.12.1993. godine. Poseduje Sertifikat za obavljanje poslova voditelja slučaja i supervizora od 2009. godine. Poseduje licencu za obavljanje osnovnih i specijalizovanih poslova u socijalnoj zaštiti od 2013. godine. Telefon: 024/548-220, lokal 103 i 024/4156-967

Referenti za pravne, kadrovske i administartivne poslove u Centru za socijalni rad Grada Subotice su Ester Levai F., Dragica Korać i Alen Adžić.