+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТУ ОДРАСЛИХ И СТАРИХ ЛИЦА

Рад Службе за заштиту одраслих и старих лица се базира на примени одредби из Закона о социјалној заштити Републике Србије, Породичног закона, Закона о општем управном поступку и другим законима и подзаконским актима.
    
Служба кроз свој рад пружа помоћ и заштиту:

  • одраслим лицима са породичним проблемима-ментално недовољно развијеним одраслим лицима
  • душевно оболелим лицима
  • одраслим лицима са асоцијалним понашањем
  • одраслим незбринутим лицима
  • остарелим лицима без породичног старања
  • лицима у стању социјалне потребе затеченим на територији града Суботице

У Служби за заштиту одраслих и старих лица запослено је шест водитеља случаја, један супервизор и руководилац Службе.

Руководилац Службе за заштиту одраслих и старих лица је Јелена Зимоњић, дипл. социјални радник, тел: 024/548-220, локал 135.

Биографије:

ЈЕЛЕНА ЗИМОЊИЋ  - руководилац Службе за заштиту одраслих и старих лица - рођена 1983.године у Суботици, завршила Факултет политичких наука у Београду, смер социјална политика и социјални рад. По завршетку студија , 2008. године, стекла звање дипломираног социјалног радника. Поседује сертификат о завршеној едукацији за вођење случаја, као и лиценцу за обављање основих послова у социјалној заштити од 2013. године. У периоду од 2011. до 2013.године стекла је сертификате о завршеној првој и другој години Системске породичне терапије-породични саветник. Запослена је у Центру за социјални рад Града Суботице од 2008. године.

ДРАГИЦА РАДУЛОВИЋ - супервизор у Служби за заштиту одраслих и старих лица-  по занимању дипл.социјални радник. Завршила Факултет политичких наука у Београду, смер социјални рад и социјална политика. Поседује лиценцу за рад водитеља случаја и супервизора у центру за социјални рад. Од 1996. запослена у Центру за социјални рад Града Суботице и кроз протекли период обављала више разних и одговорних функција и то: руководилац Службе за заштиту одраслих и старих, заменик директора у одсуству, координатор Екипе за заштиту одрасли и старих, члан Надзорног одбора Центра за социјални рад Града Суботице, овлашћени депонован потписник и водитељ случаја.

ЉУБИЦА ЗЕЦ - водитељ случаја- социјални радник, дипломирала на Вишој школи за социјалне раднике 1981. године у Загребу. До сада има 34 године радног искуства на пословима социјалног радника. У Центру за социјални рад Града Суботице запослена је од 1995. године. Тренутно ради на пословима водитеља случаја у Служби за заштиту одраслих и старих. Има сертификат о завршеном Програму обуке Тренера за припрему и обуку хранитељских породица према акредитованом програму „Прајд“ 2008. године. Има лиценцу за специјализоване послове Едукатор програма хранитељства од 2013. године. Има лиценцу за основне стручне послове водитеља случаја од 2013.

МАРИЈАНА ИВКОВИЋ - водитељ случаја- звање дипломираног психолога стекла на Филозофском факултету у Новом Саду 15.12.2003.године. Запослена у Центру за социјални рад Града Суботице од 2005. године. Завршила едукацију за вођење случаја, поседује лиценцу за обављање основних стручних послова у социјалној заштити од 2013. године. Од 2014.године обавља послове водитеља случаја у Служби за заштиту одраслих и старих лица.

МАРИНА ВОЈНИЋ - водитељ случаја- рођена 1976.године. Звање дипл. психолога стечено је на Филозофском факултету у Новом Саду 2003.г. Поседује сертификат о завршеној едукацији за водитеља случаја од 2013.г, као и за супервизора од 2017.г. Запослена у Центру за социјални рад Града Суботице од 2002.г. Тренутно ради на радном месту водитеља случаја у Служби за заштиту одраслих и старих. Поседује лиценцу за обављање основних послова у социјалној заштити од 2013.г.

ТОМИСЛАВ ЈУРЧИЋ - водитељ случаја- завршио основне студије социјалног рада на Вишој школи за социјални рад у Сарајеву 1983. године. Запослен у социјалној заштити од 1984. године, прво у Центру за социјални рад у Апатину, а затим од 1986. године непрекидно у Центру за социјални рад у Суботици. Тренутно обавља послове водитеља случаја у Служби за заштиту одраслих и старих. Поседује лиценцу за обављање основних послова у социјалној заштити од 2013.г.

ДРАГАНА ВИЛА
- водитељ случаја- рођена 1989. године, завршила је Факултет за правне и пословне студије „Др Лазар Вркатић“ у Новом Саду, смер пословна психологија. Поседује лиценцу за обављање основних послова у социјалној заштити од 2018. године. У Центру за социјални рад запослена је од децембра 2018. године на месту водитељ случаја у Служби за заштиту одраслих и старих лица.