+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И МЛАДИХ

Служба за заштиту деце и младих бави се заштитом права и интереса деце и младих.

Целокупан рад Службе базира се на примени одредаба из Породичног закона Републике Србије, Закона о социјалној заштити Републике Србије, Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично правној заштити малолетних лица, Правилника о организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални ра, Правилника о хранитељству и Међународној конвенцији о правима детета, као и другим законима и подзаконским актима.

Рад на заштити деце и младих првенствено је усмерен ка следећим групама корисника:

  • деци без родитељског старања-деци која су жртве злостављања и грубог занемаривања
  • деци и младима из породица са поремећеним односима
  • деци и младима са поремећајима у понашању
  • деци и младима са инвалидитетом


Службу чини 13 стручних радника, и то 10 водитеља случаја, 2 супервизора и један руководилац.
Руководилац Службе за заштиту деце и младих је Весна Маргаретић, дипл. социјални радник, тел. : 024/548-220, локал 109.

Биографије:

ВЕСНА МАРГАРЕТИЋ – руководилац Службе за заштиту деце и младих- дипломирани социјални радник. Запослена у Центру за социјални рад града Суботице од 1991.године. Руководилац Службе за заштиту деце и младих.Поседује лиценцу за обављање послова од 2013. године у складу са законом којим се уређује социјална заштита и прописима донетим на основу закона.

ВИОЛЕТА СТОЈАНОВИЋ - супервизор у Служби за заштиту деце и младих- звање дипл.проф. педагогије је стечено на Филозофском факултету у Новом Саду 1993. године. Поседује Сертификат о завршеној едукацији за вођење случаја и за супервизоре од 2010. године. Запослена у Центру за социјални рад Града Суботице од 1995. године. Тренутно ради на пословима супервизора у Служби за заштиту деце и младих. Поседује лиценцу за обављање основних стручних послова и супервизију основних стручних послова у социјалној заштити од 2013. године.

ЗОРИЦА ЂАКОВИЋ - супервизор у Служби за заштиту деце и младих- професор педагогије и психологије, запослена у Центру за социјални рад Града Суботице од 01.12.1993. године. На пословима супервизора је у Служби за заштиту деце и младих од септембра 2008. године. Поседује Сертификат за обављање послова водитеља случаја и супервизора од 2009. године. Поседује лиценцу за обављање основних и специјализованих послова у социјалној заштити од 2013. године.

АНЖЕЛИКА КЛБЕЧЕК МИХАЈЛОВИ -. водитељ случаја- по звању дипломирани педагог. Запослена у Центру за социјални рад Града Суботице од 15.05.2002. године. Обавља послове водитеља случаја у Служби за заштиту деце и младих и последује Лиценцу за обављање основних стручних послова у социјалној заштити од 2013. године.

ЕДИТ СИГМУНД ФАРКАШ – водитељ случаја- дипломирани педагог, завршила Филозофски факултет у Новом саду на одсеку за педагогију 1984. године. У центру за социјални рад Града Суботице запослена од 19.03.2001. године. Тренутно раду на пословима водитеља случаја у Служби за заштиту деце и младих. Поседује Лиценцу за обављање основних стручних послова у социјалној заштити од 2013. године.

ВЕСНА КАЧАР - водитељ случаја- рођ. 1962.г. по занимању дипломирани социјални радник, запослена на радном месту водитеља случаја у Служби за заштиту деце и младих Центра за социјални рад Града Суботице, од 1999.одине. Има звање саветника системске породичне терапије, тренера за програм припреме потенцијалних хранитеља за хранитељство, као и тренер за програм припреме потенцијалних усвојитеља за усвојење. Поседује Лиценцу за обављање послова вођења случаја у социјалној заштити од 2013.г.

МИЛАН МАРГАРЕТИЋ - водитељ случаја- дипломирани социјални радник. Запослен у Центру за социјални рад града Суботице од 1993.године, водитељ случаја у Служби за заштиту деце и младих. Поседује лиценцу за обављање послова од 2013. године, у складу са законом којим се уређује социјална заштита и прописима донетим на основу закона.

ЕМЕШЕ ЂУРЧИК - водитељ случаја- звање мастер психолога је стекла 2016. године. Поседује Лиценцу за обављање основних стручних послова у социјалној заштити од 2017. године. Запослена у Центру за социјални рад Града Суботице од 2017. године. Тренутно ради на пословима водитеља случаја у Служби за заштиту деце и младих.

МИРЈАНА ТАТИЋ ГОРЧИК - водитељ случаја- рођена 1972.г. у Новом Саду.Звање дипл.психолога је стекла на Филозофском факултету у Новом Саду 1997.године. Поседује Сертификат о завршеној едукацији за вођење случаја из 2010.године. Запослена у Центру за социјални рад Града Суботице од 2003.године. Тренутно ради на пословима водитеља случаја у Служби за заштиту деце и младих.Поседује Лиценцу за обављање основних послова у социјалној заштити од 2013.године.

МАРИЈА СТАНКОВИЋ КУЗМАНОВИЋ - водитељ случаја- дипломирани психолог. У Центру за социјални рад Града Суботице запослена од маја 2005. године. Актуелно обавља послове водитеља случаја у Служби за заштиту деце и младих. Поседује лиценцу за обављање основних стручних послова у социјалној заштити од 2013. године.

МИЛКА ЛАЗИЧИЋ УЗЕЛАЦ - водитељ случаја- звање дипломирани психолог стекла на Филозофском факултету у Новом Саду 2007. године. На истом факултету дипломирала 2009.г. и стекла звање дипломирани психолог-мастер (развојно-педагошки модул). Тренутно ради на пословима водитеља случаја у Служби за заштиту деце и младих. Поседује сертификат за обављање послова водитеља случаја од 2009., као и Лиценцу за обављање основних стручних послова у социјалној заштити од 2013.г.

ДАНИЈЕЛА МАЈЕР- водитељ случаја- завршила Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију на одсеку за превенцију и ресоцијализацију лица са поремећајем у друштвеном понашању маја 2003.године и стекла звање дипл.спец.педагог, док је мастер студије на истоименом Факултету завршила октобра 2012. године на тему: Центар за социјални рад у заштити и третману младих који су у ризику и сукобу са законом и тиме стекла звање мастер-дефектолог. Запослена је у Центру за социјални рад од јуна 2005. године на пословима водтеља случаја у Служби за заштиту деце И младих.