+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Biografija

Ime i prezime : Miroslava (Ilije) Bagavac rođ. Radovanović
Godina i mesto rođenja : 1967. godine, Mokrin

Bračno-porodični status:udata, majka dvoje odrasle dece

OBRAZOVANjE

–1994. – Diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Odsek za socijalnu politiku i socijalni rad, sa temom „Aktuelni problemi siromaštva u Srbiji  90-tih“, mentor prof.dr.Mira Lakićević;

-2010 .g.-Završila četiri godine  Sistemske porodične psihoterapije na IMZ Beograd i stekla sertifikat iz  sistemske porodične psihoterapije

-2011.g. Savez Društava psihoterapeuta Srbije dodelio Sertifikat za psihoterapiju  

 
RADNO ISKUSTVO

– jun2015-do danas-direktor Centar za socijalani rad Grada Subotice

– decembar-jun 2015.god. – v.d.direktor Centar za socijalani rad Grada Subotice

- 05.2003. - 12.2014.   Centar za socijalni rad za opštinu Čoka; Osnivač Centra za socijalni rad za opštinu Čoka i prvi direktor;

- 2008.g. -  2014.g.voditelj slučaja u Centaru za socijalni rad za opštinu Čoka; Pored poslova voditelja slučaja sprovodila je i savetodavno usmeravanje i sistemski porodični savetodavni rad sa porodicama koje imaju decu sa smetnjama, hraniteljskim porodicama, porodicama čija deca imaju razvojne ili emocionalne probleme, poremećaje ponašanja, s tim što se dešavalo da nakon par susreta porodica shvati i zatraži pomoć u rešavanju partnerskih problema, te je radila i partnersku terapiju, terapiju roditeljstva, kao i terapiju razvoda. Zatim, radila je i sa porodicama i adolescentima koji su u sukobu sa zakonom i kojima su izrečene vaspitne mere. Terapijski rad se najviše odvijao sa porodicama sa poremećenim porodičnim odnosima i, porodicama u razvodu i drugim vulnerabilnim porodicama pogošenim krizama (gubici, bolest, invaliditet).

- 04.1996. - 05.2003.  Čoka  Predškolska ustanova “Radost” Čoka     Socijalni radnik

- 04.-11.2001.  Čoka  CARE International   Socijalni radnik        Community worker, lokalni partner na identifikovawu potreba ugroženog stanovništva  nakon poplava za sanacijom i rekonstrukcijom domova oštećenih nepogodom.

Finansijer CARE International

- 12.1995. - 04.1996.  Čoka  Industrija mesa Čoka

Socijalni radnik u privredi

- 12.1993. - 12.1995.   Senta         Centar za socijalni rad Senta      Socijalni radnik        Polivalentna socijalna zaštita svih kategorija stanovništva

LICENCE ZA RAD

LICENCU za OSNOVNE STRUČNE POSLOVE  izdate od Komore socijalne zaštite Br. Rp-09/2013-1 od 24.09.2013 i

LICENCU za specijalizovane poslove-PORODIČNI PSIHOTERAPEUT izdate od Komore socijalne zaštite Br. Rsp-45/2013-1 od 24.09.2013

EDUKACIJE I STRUÄŒNO USAVRÅ AVANjE

–      1992.g.”Senzitiviti trening” iz oblasti grupnog socijalnog rada

–      2003.Trener u projektu Norveške narodne pomoći ”Žene to mogu”

–      05.2003.-06.2004 Trener programa ”Jačanje kapaciteta za decentralizaciju škola” Ministarstvo prosvete i NVO ”Građanske inicijative”

–      marta 2004.g U okviru Strategije razvoja porodičnog smeštaja pohađala obuku za trenera, i stekla sertifikat za realizaciju Programa pripreme i obuke za hraniteljstvo“Sigurnim korakom do hraniteljsva“

–      2010.g pohađala Emocionalna privrženost(attachment) u porodičnoj terapiji i edukaciji, edukaciju je vodila prof.Arlen Veter (klinički psiholog, sistemski porodični terapeut i supervizor, Profesor na Surrey Univerzitetu u Velikoj Britaniji, predsednik Evropske asocijacije porodične terapije -EFTA).

–      maj 2014-novembar 2014 Trening iz „PARTNERSKE TERAPIJE FOKUSIRANE NA EMOCIJE“ je vodila Kyriaki Polychroni, M.A., C.G.P.  (Predsednik Evropske asocijacije sistemskih terapeuta; klinicki psiholog; edukator i supervizor sistemske porodicne terapije, Institut Anthropos u Atini,

–      2013.g.Završen bazični kurs za Geštalt terapiju  pri Geštalt studiu Beograd,  Akredotavan od EAGT

–      2016.g. Završen TRENING PROGRAM: GEŠTALT U ORGANIZACIJAMA STUDIO ZA EDUKACIJU BEOGRAD SRB u saradnji sa GESTALT PSYCHOTHERAPY TRAINING INSTITUTE MALTA GPTIM

–      Pored navedenih edukacija/treninga, prošla  više akreditovanhi programa Repuličkog zavoda za socijalnu zašti

–      uzimala aktivno i pasivno učešće na više međunarodnih i    domaćih  skupova iz oblasti socijalne zaštite;

UČEŠĆE U PROJEKTIMA IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE :

Iskustvo u međunarodnim i nacionalnim projektima relevantnim za oblast socijalne zaštite


(a). Vodeći lokalni partner
Izrada strateškog dokumenta, definisanje prioriteta socijalne politike na lokalnom  u okviru projekta Exchange”Strategija razvoja socijalne zaštite opštine Čoka”;stručni saradnik na projektu
Vreme odvijanja 03.2006-03.2007.
Finansijer Evropska Unija


(b).Comunity worker,lokalni partner na identifikovanju potreba ugroženog stanovništva nakon poplava i  sanacija 160 kuća na teritoriji Severnog Banata
April-novembar 2001.g.CARE International


(c) Voditelj grupe mladih u 4 projekta Centra za socijalni rad Čoka, razvoj vaninstitucionalne usluge- Vođenje grupe po modelu GRIG (metoda socioterapijskog rada). U kontinuitetu od 2011.g. do 2014.g.

(d) Voditelj grupe roditelja Centra za socijalni rad Čoka u okviru projekta Dnevne usluge u zajednici-dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju.Realizator Savetodavne podršake roditeljima dece sa smetnjama u razvoju avg.-dec.2014.g.

Iskustvo u zasnivanju lokalnih usluga

(a) U projektu Centra za socijalni rad Čoka ”Planiranje usluga socijalne zaštite-PLUS” realizacija akcionog plana strategije: ”Pomoć u kući”
Rukovodilac vaninstitucionalne zaštite starih, hronično obolelih i osoba sa invaliditetom (standardizacija usluge)
Vreme odvijanja 12.2007-09.2008.


(b) Konsultatnt – izvršilac u 5 projekata Centra za socijalni rad Čoka, razvoja vaninstitucionalne usluge, zaštite starih. U kontinuitetu od 2007.g. do 2011.g.


(v) Sardnik – partner u 2 projekta Opštine Čoka,  uspostavljanje usluge za decu
''Podrška uspostavljanju usluga za decu sa invaliditetom i razvoj indikatora u socijalnoj zaštiti
 - u okviru projekta „Exchange 3”-Delimo osmehe Vreme odvijanja:01.09.2010.- 31.12.2011.g


(d)Partnerstvo kroz Srbiju u saradnji sa UNICEF-om   u okviru projekta „Socijalna inkluzija IPA 2008“Saradnik na projektu uspostavljanja lokalne uslige  i trener u okviru projekta ''Podrška uspostavljanju usluga za decu sa invaliditetom i razvoj indikatora u socijalnoj zaštiti. Vreme odvijanja :10.04. -20.06.2011.sredstva Evropske Komisije za uspostavljanje ili razvijanje usluga


Učešće u izradi strateških i akcionih dokumenata relevantnih za oblast socijalne zaštite


(a) Rukovodilac radne grupe u Izrada  strategije socijalne  zaštite na lokalnom nivou, odnosno akcionih planova ”Strategija razvoja socijalne zaštite opštine Čoka”;2006-2007


(b) Član radne grupe u izradi lokalnog akcionog plana strategija odnosno akcionih planova Opštine Čoka


OBJAVLjENI RADOVI

2017.G.Na 7. kongresu psihoterapeuta Srbije poster prezentaciju “ Psihosocijalni tretman pocinilaca nasilja u partnerskim odnosima – iskustva CSR Grada Subotica”. Autori prezentacije su Miroslava Bagavac, Rada Bozic , Nada Veres I Boris Telečki

ČLAN STRUČNIH UDRUŽENjA:

Član Skupštine Komore socijalne zaštite i član upravnog odbora Komore socijalne zaštite, član stručnog udruženja „Asocijacija centara za socijalni rad“;

DRUGE VEÅ TINE, SPOSOBNOST I POZNAVANjE STRANIH JEZIKA

Poznavanje rada na računaru MS Office (Word, Excel, Explorer, PowerPoint, Corel Draw, Adobe Photoshop)

  • Ruski jezik
  • Engleski


Vozačka dozvola B kategorije