+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Nova centrala
COVID - 19

 

COVID - 19 / Obaveštenja

OGLAS ZA OTUĐENjE MOTORNOG VOZILA

Centar za socijalni rad garada Subotice otuđuje motorno vozilo marke: Lada, tip Niva, godina proizvodnje: 2006.godine, prva registracija:18.01.2007.godine, snaga motora: 59,5 kw, zapremina motora:1.690 cm2, pogonasko gorivo: benzin, broj šasije: XTA21214071837608, boja: 4d ljubičasta tamna,stanje vozila: loše, registracija: istekla.
Vozilo se otuđuje po početnoj kupoprodajnoj ceni u visini od 129.340,00 dinara. Postupak otuđenja sprovešće se putem prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda, a izbor najpovoljnije ponude izvršiće se primenom kriterijuma najviša ponuđena cena između ponuđača koji dostave odgovarajuće ponude. Ukoliko dva ili više ponuđača ponude istu cenu koja je najviša ponuđena cena, postupak će se nastaviti putem javnog nadmetanja.Nadmetanje će se sprovoditi sa ponuđačima koji dostave odgovarajuće ponude.Nadmetanje će se vršiti putem zatvorenih koverata u kojima će ponuđači pismeno ponuditi ukupnu cenu. Naručilac će za potrebe nadmetanja obezbediti koverte radi upisivanja cena. Nadmetanje će se sprovesti dok jedan od ponuđača ne ponudi višu ukupnu cenu.Ukoliko ponuđači ne prisustvuju u postupku nadmetanja, njihova cena iz ponude će se smatrati konačnom.                
Pravo učešća imaju sva lica. Pisana ponuda podnosi se u zatvorenoj koverti i treba da sadrži ponuđenu cenu, naziv ponuđača, adresu, broj telefona, kopiju lične karte za fizička lica a za pravna lica kopija izvoda o registraciji privrednog subjekta izdat od Agencije za privredne registre, osim u slučaju kada je za registraciju nadležan drugi organ.            
Motorno vozilo se otuđuje u viđenom stanju. Zainteresovanim licima je omogućeno razgledanje vozila radnim danima u intervalu od 08-12.30 časova na adresi Centra za socijalni rad grada Subotice do dana 10.08.2021.godine. Naknadne reklamacije neće se prihvatati.                                    
Ponuda koja ne sadrži sve navedene elemente, neće se uzeti u razmatranje. Pisana ponuda se podnosi najkasnije do 10.08.2021. godine do 14,30 časova u zatvorenoj koverti na adresu: Centra za socijalni rad grada Subotice u Subotici, ul.Alekse Šantića br.27. Koverat sa ponudom mora imati oznaku „PONUDA – NE OTVARATI – OTUĐENjE MOTORNOG VOZILA“, a na poleđini naziv ponuđača, adresu i broj telefona.    
Otvaranje ponuda obaviće se javno, dana 11.08.2021. godine u 07,00 časova, u Centru za za socijalni rad grada Subotice u Subotici, ul.Alekse Šantića br.27 kancelarija broj 28.                                            
Kupac sa kojim bude zaključen ugovor dužan je da ukupnu kupoprodajnu cenu vozila uplati u celosti u roku od 7 dana od dana zaključivanja ugovora, a vozilo zapisnički preuzme u roku od 3 dana od dana zaključenja ugovora. Kupoprodajnu cenu kupac uplaćuje na žiro račun: 840-1620-21 sa pozivom na broj 71003180100070812121 po modelu 97.
Sve troškove oko preuzimanja i transporta, kao i poreza na prenos apsolutnih prava snosi izabrani ponuđač.
O izboru najpovoljnije ponude, ponuđači koji nisu prisustvovali otvaranju ponuda će biti pismeno obavešteni u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.           
U slučaju da u toku postupka ne bude dostavljena ni jedna odgovarajuća ponuda u vidu iznosa početne cene, naručilac zadržava pravo da svaku pojedinačnu ponudu zasebno razmatra te da donese odluku o prodaji motornog vozila uz obrazloženje iste.

Lice za kontakt: Mario Šili, 024-548-220

Direktor
Miroslava Bagavac
dipl.socijalni radnik


OBAVEŠTENJE,

UKOLIKO IMATE POTREBE ZA USLUGAMA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD GRADA SUBOTICE MOLIMO VAS DA SE OBRATITE PUTEM TELEFONA 024/548-220 I DOGOVORITE DOLAZAK U CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KAKO BI SE DOGOVORILI SA STRUČNIM RADNICIMA OKO ORGANIZOVANJA DOLASKA I TIME IZBEGLI DUGOTRAJNO ČEKANJE ISPRED ULAZA U CENTAR ZA SOCIJALNI RAD.  

 


OBAVEŠTENJE

Obaviještavaju se korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć da će od dana 19.10.2020. godine, usled epidemiološke situacije u Republici Srbiji, kao i ekspeditivnosti i efikasnosti rada Centra za socijalni rad grada Subotice, moći da zakažu termine za prijem kod stručnih radnika iz Kancelarije za materijalna davanja u skladu sa tabelom.SREDSTVIMA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA OBRAZOVANjE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANjINE-NACIONALNE ZAJEDNICE UNAPREĐEN SAJT CENTRA ZA SOCIJALNI RAD GRADA SUBOTICE I OMOGUĆENO VIŠEJEZIČNO ELEKTRONSKO INFORMISANjE GRAĐANA

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice je 25.02.2019. godine raspisao Konkurs za dodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih –nacionalnih zajednica za 2019. godinu. Centar za socijalni rad Grada Subotice je konkurisao i Rešenjem o dodeli budžetskih sredstava koje je doneo Pokrajinski sekretarijat, dodeljena su nam sredstva u iznosu od 200.000,00 dinara za potrebe razvoja višejezične elektronske uprave. Dana 07.05.2019. godine zaključen je Ugovor o dodeli novčanih sredstava između Autonomne pokrajine Vojvodine-Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice, Grada Subotice i Centra za socijalni rad grada Subotice.

Zahvaljujući dodeljenim sredstvima na osnovu projekta veb prezentacija Centra je vizuelno i sadržinski uređena i modernizovana, obezbeđen je „ Responsive Web Design“ pa prezentacija podjednako izgleda na različitim tipovima uređaja koji imaju različitu veličinu ekrana. Takođe, prezentacija je dostupna na jezicima nacionalnih manjina, mađarskom i hrvatskom jeziku koji su u službenoj upotrebi na teritoriji Grada Subotice. Centar za socijalni rad Grada Subotice je, uz pomoć dodeljenih sredstava,  objavio Informator o radu na mađarskom i hrvatskom jeziku na verziji veb-prezentacije koja je izrađena na jeziku nacionalne manjine, u skladu sa Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu ( „Sl.glasnik RS“ br. 68/2010 )
Ovim putem izražavamo zahvalnost Pokrajinskom sekretarijatu za   obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice i Autonomnoj pokrajini Vojvodini za dodeljena sredstva kojima je Centar za socijalni rad Grada Subotice napravio korak u približavanju modernim trendovima, i pre svega ispunio obavezu prema korisnicima, naročito pripadnicima nacionalnih manjina koji sada mogu da ispune svoja zakonski propisana prava i informišu se  o pravima i uslugama koje pruža Centar na svom maternjem jeziku.

 

Dana 14.10.2021. godine u Novom Sadu, u prostorijama Centra za socijalni rad grada Novog Sada održana je konferencija sa temom „Prevencija sklapanja maloletničkih brakova i porodičnog nasilja među pripadnicima romske populacije na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine“ u organizaciji Ekumenske humanitarne organizacije, a u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad grada Novog Sada.


226_3.jpg

 
U Vrnjačkoj Banji, u periodu od 26.septembra do 01.oktobra, Republički zavod za statistiku organizovao je konferenciju na temu „Socijalna davanja na lokalnom nivou“.| Konferenciji je prisustovala direktorica Centra za socijalni rad grada Subotice Miroslava Bagavac, dipl.socijalni radnik.
225_3.jpg
 

Detaljnije >>

Putem ZOOM platforme, a u okviru projekta „Pozitivno roditeljstvo“ koji se sprovodi uz finansijsku podršku EU, stručni radnici Centra za socijalni rad Grada Subotice prisustvovali su online obuci „Razvod roditelja i zaštita dece“ koja se održala od 13.-15.jula 2020. godine. Cilj obuke bio je da se doprinese da se svakom detetu u Srbiji omogući zaštita od svih oblika nasilja kroz efikasan zakonodavni okvir koji se dosledno primenjuje u svim okruženjima. Projekat se sprovodi uz podršku Pravosudne akademije i Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. .

Detaljnije >>

Kao psiholozi, socijalni radnici, pedagozi, savetnici i psihoterapeuti, prioritet nam da koristimo psihološka znanja kako bismo u ispravnoj komunikaciji o virusu pomogli i podržali ljude da umanje anksioznost i prilagode se visokostresnoj situaciji. Stoga su u nastavku navedeni neki korisni saveti o tome kako se najbolje prilagoditi izolaciji.

Detaljnije >>

 
29.01.2020.

U Centru za socijalni rad Grada Subotice, 29.01.2020. godine održana je edukacija bez provere znanja „ Uticaj emocija na ponašanje deteta“ u organizaciji Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, a u cilju podrške stručnim radnicima u centrima za socijalni rad i ustanovama za smeštaj dece i mladih. ...
Detaljnije >>

29.01.2020.

Dana 28. i 29.01.2020. godine u Kaštelu Ečka, „ Lovački dvorac“, održan je seminar na temu „ Jačanje kapaciteta institucija za promociju važnosti političkih, ekonomskih, socijalnih i zdravstvenih prava žena sa invaliditetom“, uz finansijsku podršku UN Women. ...
Detaljnije >>

U skladu sa Odlukom o ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite iz nadležnosti grada Subotice i izborom grada Subotice o pružaocu usluge ličnog pratioca i personalnog asistenta u skladu sa zakonom, obaveštavamo Vas da je pružalac usluga ličnog pratioca i personalnog asistenta "Mobility MGB doo" Sombor, Zlatne Grade br. 3 sa predstavništvom na teritoriji grada Subotice na adresu SUbotica, ul. Boška Bujića br. 11. ....
Detaljnije >>

8.11.2019.

Obaveštenje. ...
Detaljnije >>

12.11.2019.

U prostorijama Centra za socijalni rad Grada Subotice 12.11.2019. godine održan je okrugli sto za pravnike zaposlene u centrima za socijalni rad pod nazivom „Lišenje roditeljskog prava“ u organizaciji Pokrajinsk og zavoda za socijalnu zaštitu. Nakon pozdravne reči direktorke Centra za socijalni rad Grada Subotice Miroslave Bagavac, Sanja Grmuša iz Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu iznela je teorijsko razmatranje lišenja roditeljskog prava dok je prikaz slučaja iznela Stanija Perić, dipl.pravnik Centra za socijalni rad Grada Subotice. ...
Detaljnije >>

08.11.2019.

Obaveštenje ...
Detaljnije >>